Inwestycje

Wybierz swoją drogę pomnażania oszczędności

Zaloguj się do Aviva Investors Sprawdź notowania

Oferta funduszy inwestycyjnych

Fundusze to efektywny sposób pomnażania oszczędności. Co nas wyróżnia?

Oferta 17 funduszy

Szeroki wybór funduszy o różnym
poziomie ryzyka

Wpłata już od 1 000 zł

Aby rozpocząć inwestowanie, nie
potrzebujesz dużych środków

Dowolny okres inwestycji

Sam decydujesz jaką kwotę i na jak
długo inwestujesz

Dostęp do środków online

Zyskujesz stały dostęp do środków
za pomocą konta Aviva Investors

Aktualności

Aktualne informacje, ogłoszenia o zmianach i komentarze ekspertów

Dla inwestorów

Notowania

Sprawdź stopy zwrotu funduszy

Dokumenty

Prospekty informacyjne, sprawozdania finansowe i inne

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia i komunikaty dotyczące funduszy

Prognozy inwestycyjne

Bieżące prognozy rynkowe

Częste pytania

Czy w fundusze mogę zainwestować małe kwoty?

Jak wybrać właściwy fundusz z oferty Aviva Investors?

Na jakie zyski można liczyć inwestując w fundusze Aviva Investors?

Czy od zysków z inwestycji trzeba opłacić podatek od zysków kapitałowych?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź pozostałe pytania

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).