Ubezpieczenie turystyczne - rekreacyjne narciarstwo lub snowboarding, nurkowanie

W razie wypadku podczas nurkowania lub nagłego zachorowania zapewniamy pomoc medyczną oraz usługi Assistance 24h:

 • bezgotówkowo rozliczamy wszystkie wydatki gdy nagle zachorujesz za granicą, nawet do 500 000 zł 
 • zapewniamy transport medyczny
 • organizujemy akcje poszukiwawcze na morzu i w górach 
 • wypłacamy do 5 000 zł w przypadku kradzieży sprzętu sportowego
 • wypłacamy nawet 200 000 zł gdy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, np. zniszczysz komuś sprzęt 
 • Zapewniamy wsparcie tłumacza na miejscu w ramach usług Assistance.

Ubezpieczenie turystyczne - sporty wysokiego ryzyka

Dzięki tej opcji dodatkowej stać Cię na pełne szaleństwo. Zapewniamy Ci organizację leczenia i akcję ratunkową. Ochroną obejmujemy szeroką gamę sportów wysokiego ryzyka, takich jak np.:

 • kolarstwo górskie,
 • wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa,
 • kajakarstwo górskie,
 • kitesurfing,
 • icesurfing,
 • jazda na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowym,
 • snowboarding wysokogórski.

Ubezpieczenie turystyczne - ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas wyjazdu

Jeśli nie masz rocznego ubezpieczenia nieruchomości, warto zadbać o spokojną głowę podczas wyjazdu. Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu obejmuje:

 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu, ich elementów stałych oraz ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju znajdujących się w mieszkaniu lub domu elementów stałych i ruchomości domowych.

Pamiętaj: 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte niewyjaśnione zniknięcie mienia oraz zwykła kradzież. Oznacza to sytuacje, gdy kradzieży towarzyszą ślady włamania, np. wybite okno, wyważone drzwi itp.

Ochrona rozpoczyna się od momentu opuszczenia przez Ciebie domu lub mieszkania i trwa do 45 dni. 

Ubezpieczenie turystyczne - leczenie w czasie niespodziewanej wojny lub aktów terroryzmu

Jeśli w czasie Twojej podróży zagranicznej dojdzie do niespodziewanej wojny lub aktów terroryzmu, zapewnimy Ci pomoc. W ramach kosztów leczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (takich, które powstały w wyniku niespodziewanej wojny lub aktu terroryzmu), Aviva organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń:

 • wizyty lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu,
 • transportu medycznego Ubezpieczonego na terenie Polski lub kraju zamieszkania,
 • transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie Polski lub kraju zamieszkania, Ubezpieczonego.

Powyższe świadczenia zapewniamy przez 7 dni licząc od daty zajścia aktu terroryzmu albo daty wybuchu wojny ale nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia.

Pamiętaj:
Nie wszystkie kraje świata są objęte naszym ubezpieczeniem. Pełną listę krajów wyłączonych przedstawiamy w OWU.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.