Wyłączenia i ograniczenia

Sprawdź, czego nie obejmuje ubezpieczenie domu i mieszkania

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia nie obejmuje m. in.:

 • przedmiotów o charakterze unikatowym, rękopisów, z wyjątkiem ruchomości specjalnych (np. obrazów, grafik, ikon, rzeźb, biżuterii, złota, srebra i platyny w złomie lub sztabach), które podlegają ubezpieczeniu do limitu odpowiedzialności lub na warunkach ustalonych indywidualnie, 
 • pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz statków powietrznych (w tym lotni i motolotni),
 • przedmiotów zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenia,
 • kart kredytowych i debetowych, czeków, weksli,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, namiotów, szklarni, tuneli foliowych, obiektów blaszanych
 • obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także stodół, obór, kurników, chlewów,
 • mieszkań lub domów służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • budynków wielorodzinnych, tj. w skład których wchodzą więcej niż 4 lokale mieszkalne
 • przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych ruchomości specjalnych oraz sprzętu elektronicznego i AGD,
 • domów, altan, garaży i innych budynków znajdujących się na terenie ogródków działkowych, 
 • roślin i zwierząt przeznaczonych do hodowli lub handlu.

Ubezpieczenie roweru poza miejscem ubezpieczenia nie obejmuje rowerów:

 • zakupionych jako używane,
 • o wartości w dniu zakupu przekraczającej kwotę 5 000 złotych,
 • o okresie eksploatacji przekraczającym 5 lat.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych nie obejmuje szkód powstałych:

 • wskutek zawilgocenia lub zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych wywołanego niewłaściwym stanem dachu lub rynien, otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu (np. inne otwory zewnętrzne), bądź nienależytym ich zabezpieczeniem lub niewłaściwym zamknięciem,
 • wskutek przesiąkania wód gruntowych i opadowych w sytuacji, gdy zjawisko to nie było bezpośrednim następstwem powodzi, spływu wód po zboczach,
 • wskutek zdarzeń objętych odpowiedzialnością innych podmiotów, wskazanych w prawie górniczym lub geologicznym,
 • w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
 • wskutek naturalnego osiadania domu lub budynku gospodarczego.

Nie będzie pokrytych kosztów związanych z ozonowaniem, czyli oczyszczeniem i dezynfekcją z wykorzystaniem ozonu.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia od kradzieży?

Nie będzie wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży z włamaniem lub rozboju,  jeżeli szkoda powstała:

 •  w znajdujących się na zewnątrz częściach instalacji,
 •  w wyniku braku należytego zabezpieczenia mienia, zgodnie z wymogami określonymi w ogólnych warunkach lub ustalonych podczas zawierania umowy,
 •  w wyniku kradzieży bez znamion włamania lub zaginięcia przedmiotu ubezpieczenia w niewyjaśnionych okolicznościach.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim wspólnie z nim zamieszkującym, które objęte powinny być obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającym z przepisów prawa,
 • związanych z odpowiedzialnością za części wspólne nieruchomości,
 • powstałych w związku z posiadaniem mieszkania lub domu znajdujących się w trakcie budowy.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz 

Jakie są ograniczenia związane z limitami odpowiedzialności?

Odszkodowanie nie będzie wyższe niż limity odpowiedzialności m. in. dla:

 • szkód w ruchomościach specjalnych – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 25% podanej w polisie lub wniosko-polisie sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i nie więcej niż 30 000 złotych,
 • szkód w elementach stałych oraz ruchomościach domowych znajdujących się w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych,
 • szkód wyrządzonych przez zwierzęta – maksymalnie do wysokości kwoty 5 000 złotych,
 • kosztów poniesionych w związku z osuszaniem – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 5% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu, nie więcej jednak niż 5 000 złotych,
 • szkód w ubezpieczeniu od stłuczenia w indukcyjnych, ceramicznych i szklanych kuchennych płytach grzewczych – maksymalnie do wysokości kwoty 1 000 złotych,
 • szkód jakie poniesie osoba trzecia, wyrządzonych w sprzęcie elektronicznym i instrumentach muzycznych,  w ubezpieczeniu OC – maksymalnie do wysokości kwoty 1 000 złotych.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz

Jakie są ograniczenia ubezpieczenia NNW?

Świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie będzie wypłacone jeżeli nieszczęśliwy wypadek powstał:

 • w związku z zażyciem przez ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, przebywaniem przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciem narkotyków,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem samobójstwa lub dokonaniem samouszkodzenia ciała,
 • jako wynik zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania  sportu wysokiego ryzyka.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz

Jakie są ograniczenia kosztów leczenia i Assistance?

Ubezpieczenie nie pokryje kosztów leczenia oraz nie zorganizuje usług assistance poniesionych na:

 • leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego ubezpieczonemu powrót albo transport do Polski lub kraju zamieszkania (którego obywatelstwo posiada ubezpieczony),
 • leczenie, jeżeli istniały medyczne przeciwwskazania do odbycia podróży ze  względów zdrowotnych,
 • stomatologiczne leczenie profilaktyczne i protetyczne,
 • leczenie lub kontynuację leczenia w Polsce lub w kraju zamieszkania.

Pełną informację na temat wyłączeń i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Pobierz 

Ubezpiecz się z nami

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia domu i mieszkania