Ubezpieczenie taboru szynowego

Ubezpieczenie od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia taboru szynowego

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pociągom

Posiadanie taboru szynowego to ogromna odpowiedzialność, szczególnie jeśli wykorzystuje się go w celu przewożenia pasażerów. Dbałość o ich bezpieczeństwo jest podstawowym obowiązkiem właściciela taboru, dlatego przed podróżą warto pamiętać o możliwości ubezpieczenia swojego mienia.

Czym jest ubezpieczenie taboru szynowego

To ubezpieczenie dotyczące taboru szynowego stanowiącego własność ubezpieczającego lub znajdującego się w jego posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. Przedmiotem ochrony są wszelkiego rodzaju tabory szynowe, które zostaną wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu:

  • Ubezpieczone ryzyka
    Ubezpieczeniem objęte są szkody i straty materialne polegające m. in. na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu taboru w wyniku wykolejenia, pożaru i dewastacji przez osoby trzecie.
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia
    Ubezpieczeniem objęte są szkody zaistniałe na terenie Polski. Zakres terytorialny może zostać indywidualnie rozszerzony na wniosek ubezpieczającego.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość email: bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.