Ubezpieczenie OC dla firm

Chronimy Twój biznes przed roszczeniami osób trzecich

Czym jest ubezpieczenie OC dla firm?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. 

Wszystkie rodzaje szkód

Odszkodowanie za szkody rzeczowe, na osobie oraz straty finansowe niezależnie od tego, kto je poniósł

Obrona prawna

Najlepsza pomoc bez limitów kosztowych

Szkody umyślne pracowników

Niezależnie od formy zatrudnienia - umowa o pracę, cywilnoprawna, własna działalność

Ubezpieczenie OC dla firm - co zawiera

Szkody, które pokrywamy

 • delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności
 • posiadanie i używanie mienia
 • szkody wyrządzone przez usługę lub produkt
 • szkody wyrządzone podwykonawcom 
 • poniesione przez kogokolwiek straty będące następstwem szkody rzeczowej lub na osobie (tzw. konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości 
 • szkody powstałe gdziekolwiek na świecie (z wyjątkiem USA i Kanady)
 • jurysdykcja światowa (z wyjątkiem USA i Kanady) 
 • nielimitowane koszty obrony prawnej
 • szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników (kl. reprezentantów w standardzie)
 • rażące niedbalstwo
 • koszty wycofania produktu po szkodzie na osobie
 • odpowiedzialność za bezpośrednich i dalszych podwykonawców 
 • odpowiedzialność wzajemna 
 • koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • szkody w nieruchomościach, w tym w posiadanych
 • awaria instalacji i urządzeń wodociągowych, klimatyzacyjnych itp., w tym cofnięcie się cieczy
 • rzeczy osobiste i pojazdy mechaniczne pracowników
 • przeniesienie chorób zakaźnych
 • użycie pojazdu mechanicznego jako narzędzia 
 • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne
 • wibracje (np. młoty pneumatyczne)
 • środki transportu przy załadunku i rozładunku
 • łodzie śródlądowe o długości do 7,5 metra lub mocy silnika do 10 kW 
 • podziemne instalacje lub urządzenia
 • wadliwa instrukcja użytkowania produktu
 • organizowanie imprez nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu

Szkody, których nie pokrywamy

 • Zanieczyszczenie elementu środowiska
 • Szkoda na osobie Pracownika
 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność umowna
 • Kary nałożone bezpośrednio na ubezpieczonego
 • Działania wojenne i terroryzm
 • Energia jądrowa
 • Krew przeznaczona dla celów medycznych
 • Azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka, tytoń
 • Drony, statki powietrzne i wodne
 • Powierzone rzeczy ruchome
 • Roszczenia dotyczące wad Produktu lub usługi
 • Wycofanie Produktu z rynku
 • Produkty dla lotnictwa i kosmonautyki
 • Roszczenia dalszych producentów
 • Ubezpieczenia obowiązkowe

Klauzule dodatkowe

 • szkody powstałe w USA lub Kanadzie oraz jurysdykcja USA lub Kanady
 • inne czyste straty finansowe (tzw. all risk)
 • zanieczyszczenie lub skażenie środowiska
 • szkody na osobie pracowników ubezpieczonego (OC pracodawcy)
 • ruchomości używane
 • ruchomości bezpośrednio poddane jakimkolwiek czynnościom
 • ruchomości przechowywane lub chronione
 • pojazdy mechaniczne przechowywane lub chronione 
 • szkody dalszych producentów wynikające z wadliwości produktu 
 • szkody dalszych producentów wynikające z wadliwości maszyny lub urządzenia 
 • usunięcie i zastąpienie wadliwego produktu

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stoną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.