Ubezpieczenie OC

z tytułu wykonywania usług informatycznych

Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania usług informatycznych?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni Twój biznes przed konsekwencjami błędów popełnianych w związku z wykonywaniem usług informatycznych przy realizacji kontraktów technologicznych. 

Wszystkie rodzaje szkód

Szkody rzeczowe, szkody na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe

Szeroki zakres terytorialny

Czynności zawodowe wykonywane w Europie oraz prawo materialne i jurysdykcja całego świata

Ochrona dla każdego zatrudnionego

Bardzo szeroka definicja pracownika

Jakie usługi mogą być objęte ubezpieczeniem?

Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie i innego rodzaju przetwarzanie danych; projektowanie, tworzenie, modyfikacja, instalacja, konfiguracja, utrzymanie, administracja, serwis oprogramowania, systemów informatycznych lubi rozwiązań informatycznych; integracja, outsourcing, hosting lub kolokacja systemów informatycznych oraz doradztwo lub szkolenia.

Ubezpieczenie OC zawodowe w branży IT - co zawiera

Szkody, które pokrywamy

 • wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie (szkody rzeczowe, szkody na osobie, czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych
 • odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zbieg odpowiedzialności
 • czynności zawodowe wykonywane w Europie
 • prawo materialne i jurysdykcja całego świata
 • rażące niedbalstwo
 • odpowiedzialność solidarna
 • ubezpieczenie nadwyżkowe
 • odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców 
 • brak regresu do pracownika, w tym do ubezpieczenia obowiązkowego pracownika
 • szkody wyrządzone podwykonawcom
 • koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • łączenie czynności IT z wykonawstwem
 • przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem
 • automatyzacja, robotyka, linie produkcyjne, testy, odbiory i wdrożenia

Szkody, których nie pokrywamy

 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Szkody w rzeczach powierzonych i utrata danych
 • Własność intelektualna
 • Działania wojenne, wojna cybernetyczna i terroryzm
 • Wspólnicy, osoby bliskie i podmioty zależne
 • Naruszenie dóbr osobistych

Klauzule dodatkowe

 • Szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata
 • Przedłużony okres zgłaszania roszczeń
 • Ruchomości używane
 • Ruchomości przechowywane lub chronione 
 • Koszty odtworzenia danych