Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstw

z tytułu wykonywania kompleksowych usług informatycznych

Czym jest ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstw z tytułu wykonywania usług informatycznych?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w sektorze IT chroni przedsiębiorstwa informatyczne przed konsekwencjami błędów popełnianych w związku z realizacją złożonych projektów informatycznych. Należne odszkodowanie może zostać wypłacone zleceniodawcy usług informatycznych, który poniósł szkody, ale także innym osobom poszkodowanym przez działanie lub zaniechanie przedsiębiorstwa informatycznego. 

Elastyczność

Zapewniamy szyte na miarę programy ochronne. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. 

Szeroka ochrona

Oferujemy realny i szeroki zakres ochrony zgodny z wymaganiami biznesowymi złożonych projektów IT.

Szeroki zakres terytorialny

Prowadzimy obsługę przedsiębiorstw działających na terenie UE oraz projekty o rozproszonej strukturze geograficznej i zasięgu globalnym.

Poznaj nasz sposób działania

To co nas wyróżnia, to uważność w opracowywaniu złożonych i wymagających programów ubezpieczeniowych dla projektów informatycznych realizowanych nawet w nietypowych branżach. Mamy w swoim portfelu umowy ubezpieczeniowe dla spółek działających na rynku e-commerce, w sektorze produkcyjnym,  medialnym, jak i finansowym. Indywidualne podejście kształtuje nasze oferty jako jedne z bardziej holistycznych i przez to lepiej dopasowanych do wymagań naszych Klientów.

Ubezpieczenie OC zawodowe dla przedsiębiorstw z sektora IT - co zawiera

Ryzyka, za które odpowiadamy:

 • wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie (szkody rzeczowe, szkody na osobie, czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych
 • rażące niedbalstwo zarządu i pracowników
 • odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zbieg odpowiedzialności
 • koszty obrony prawnej
 • koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • prawo materialne i jurysdykcja całego świata
 • odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców 
 • szkody wyrządzone podwykonawcom
 • przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem
 • automatyzacja, robotyka, linie produkcyjne, testy, odbiory i wdrożenia

Szkody, których nie pokrywamy

 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Szkody w rzeczach powierzonych i utrata danych
 • Własność intelektualna
 • Działania wojenne, wojna cybernetyczna i terroryzm
 • Wspólnicy, osoby bliskie i podmioty zależne
 • Naruszenie dóbr osobistych

Klauzule dodatkowe

 • Szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata
 • Przedłużony okres zgłaszania roszczeń
 • Ruchomości używane
 • Ruchomości przechowywane lub chronione 
 • Koszty odtworzenia danych