Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych w budownictwie?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni Twój biznes przed finansowymi konsekwencjami uchybień popełnionych w związku z wykonywaniem usług przy realizacji kontraktów budowlanych.

Wszystkie rodzaje szkód

Szkody rzeczowe, szkody na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe

Szeroki zakres terytorialny

Czynności zawodowe wykonywane w Europie oraz prawo materialne i jurysdykcja całego świata

Najszerszy zakres ochrony

Ochrona dla połączenia samodzielnych funkcji technicznych z wykonawstwem

Jakie czynności zawodowe mogą być objęte ochroną?

Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej nad utrzymaniem obiektów budowlanych, wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu, czynności w zakresie geologii, geodezji, geotechniki, kartografii, hydrologii i hydrogeologii, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów, projektowanie rozwiązań technologicznych (np. maszyn, urządzeń i instalacji stosowanych do przeprowadzania zmian właściwości chemicznych lub fizycznych zastosowanych materiałów, sterowania lub przeprowadzania pomiarów) oraz doradztwo lub szkolenia.

Ubezpieczenie OC zawodowe w branży budowlanej - co zawiera

Szkody, które pokrywamy

 • wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie (szkody rzeczowe, szkody na osobie, czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych
 • odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zbieg odpowiedzialności
 • czynności zawodowe wykonywane w Europie
 • prawo materialne i jurysdykcja całego świata
 • rażące niedbalstwo
 • odpowiedzialność solidarna
 • ubezpieczenie nadwyżkowe
 • odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców 
 • brak regresu do pracownika, w tym do ubezpieczenia obowiązkowego pracownika
 • szkody wyrządzone podwykonawcom
 • koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • łączenie samodzielnych funkcji technicznych z wykonawstwem
 • przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem
 • osłabienie elementów nośnych lub konstrukcji obiektu budowlanego
 • osunięcie się lub osłabienie nośności gruntu
 • stopniowe lub długotrwałe oddziaływanie temperatury, wibracji, gazów, ciśnienia, wilgoci, osadów
 • zalanie przez wody stojące lub płynące
 • szkody związane z dostawą mediów, w tym z brakiem zachowania parametrów
 • automatyka, robotyka, linie produkcyjne, inteligentne obiekty budowlane
 • testy, rozruchy, odbiory
 • obiekty inżynierskie i budowlane, w tym budynki wysokie i wysokościowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, obiekty liniowe, obiekty portowe i morskie, tamy, tunele, zapory

Szkody, których nie pokrywamy

 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Szkody w rzeczach powierzonych i utrata danych
 • Własność intelektualna
 • Działania wojenne, wojna cybernetyczna i terroryzm
 • Energia jądrowa
 • Azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka, tytoń
 • Ubezpieczenia obowiązkowe
 • Wspólnicy, osoby bliskie i podmioty zależne
 • Naruszenie dóbr osobistych

 

Klauzule dodatkowe

 • szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata
 • ruchomości używane
 • ruchomości przechowywane lub chronione
 • koszty odtworzenia danych
 • szkody w środowisku