Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu chroni Twój biznes przed konsekwencjami popełnianych błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przy realizacji kontraktów.

Wszystkie rodzaje szkód

Szkody rzeczowe, szkody na osobie oraz czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe

Szeroki zakres terytorialny

Czynności zawodowe wykonywane w Europie oraz prawo materialne i jurysdykcja całego świata

Otwarty katalog

Ubezpieczamy każdą czynność zawodową

Jakie zawody mogą być objęte ubezpieczeniem?

Agenci celni, Agencje reklamowe i public relations, Brokerzy, Multiagenci, Doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni (syndycy), Konsultanci, Księgowi, rewidenci, obsługa kadrowa, Prawnicy, Tłumacze przysięgli, Zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenie OC zawodowe - co zawiera

Szkody, które pokrywamy

 • Wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie (szkody rzeczowe, szkody na osobie, czyste, konsekwentne, rykoszetowe lub następcze straty finansowe)
 • Wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych
 • Odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa, zbieg odpowiedzialności
 • Czynności zawodowe wykonywane w Europie
 • Prawo materialne i jurysdykcja całego świata
 • Rażące niedbalstwo
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Ubezpieczenie nadwyżkowe
 • Odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców
 • Brak regresu do pracownika, w tym do ubezpieczenia obowiązkowego pracownika
 • Szkody wyrządzone podwykonawcom
 • Koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
 • Przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem

Szkody, których nie pokrywamy

 • Szkody wyrządzone umyślnie
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Usługi informatyczne (sprawdź wariant dedykowany usługom IT)
 • Działalność budowlana (sprawdź wariant dedykowany usługom budowlanym)
 • Usługi finansowe
 • Działalność lecznicza
 • Działania wojenne, wojna cybernetyczna i terroryzm
 • Wspólnicy, osoby bliskie i podmioty zależne
 • Naruszenie dóbr osobistych

Klauzule dodatkowe

 • Szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata
 • Przedłużony okres zgłaszania roszczeń
 • Ruchomości używane
 • Ruchomości przechowywane lub chronione 
 • Koszty odtworzenia danych