PPK - informacje dla pracowników

Program oszczędzania na emeryturę

Sprawdź swoje PPK w MojejAvivie

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych świadczeń emerytalnych jego uczestnikom. System jest współfinansowany przez pracowników, pracodawców oraz w części przez państwo.

Sprawdź, co nas wyróżnia

Brak opłat

Do końca 2020 roku nie pobieramy opłat za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK

Portal dla pracowników

W serwisie MojaAviva będziesz mógł sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach PPK oraz korzystać ze zniżek na produkty Avivy 

Wieloletnie doświadczenie

Od 2001 roku zarządzamy inwestycjami, a od 15 lat prowadzimy programy emerytalne dla przedsiębiorców

Globalne kompetencje

Aviva w 2012 roku uczestniczyła w tworzeniu reformy emerytalnej na rynku brytyjskim, gdzie jest liderem wśród prywatnych dostawców

Korzyści dla pracownika z udziału w PPK

 • Wpłaty na Twój rachunek PPK będą pochodzić z trzech źródeł 
  Wpłaty na PPK będą pochodziły od Pracodawcy (od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto), Pracownika (od 2% do 4% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty od państwa (wpłata powitalna 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł).
 • Aby zacząć oszczędzać, nie musisz nic robić, pieniądze oszczędzają się same
  Będziemy inwestować środki gromadzone na rachunkach PPK w 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.
 • Zabezpieczenie w przypadku poważnego zachorowania 
  W przypadku poważnego zachorowania Twojego lub Twoich najbliższych (małżonek lub dziecko uczestnika) możesz złożyć wniosek o wypłatę do 25% zgromadzonych środków.
 • Pieniądze na wkład własny przy zakupie mieszkania
  Ty decydujesz, czy w przypadku, gdy np. kupujesz mieszkanie lub budujesz dom na kredyt chcesz wypłacić środki (na rzecz wkładu własnego). Wypłata jest dostępna dla uczestników poniżej 45 roku życia i podlega zwrotowi.
 • Zgromadzone środki są Twoje i podlegają dziedziczeniu
  Twoje środki pozostają Twoją prywatną własnością. W przypadku rozwodu (przy wspólności majątkowej) są dzielone, a w przypadku śmierci Uczestnika są dziedziczone.
 • Tylko Ty decydujesz według jakiego modelu będziesz otrzymywać wypłaty po ukończeniu 60 roku życia
  Środki zgromadzone w ramach PPK można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. W najkorzystniejszym podatkowo wariancie 25% zgromadzonych środków możesz wypłacić jednorazowo, a pozostałych 75% środków w 120 miesięcznych ratach.

Włącz w przeglądarce obsługę JavaScript, aby wyświetlić wideo

Sprawdź, ile wyniesie Twoja dodatkowa emerytura z PPK

Kalkulator PPK pozwoli Ci obliczyć , ile środków zgromadzisz, jaka będzie Twoja jednorazowa wypłata i ile średnio co miesiąc będziesz otrzymywać środków.

Wysokość wpłat na PPK

Na Twoje oszczędności w PPK składają się:

Ty - Pracownik

Wpłata podstawowa: 2%* wynagrodzenia brutto pracownika 

Wpłata dodatkowa: do 2% wynagrodzenia brutto pracownika

 

*dla osób zarabiających poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej brutto może wynosić 0,5% 

Pracodawca

Wpłata podstawowa: 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika 

Wpłata dodatkowa: do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika

Państwo

Wpłata powitalna: 250 zł (jednorazowo)

Dopłata roczna: 240 zł (raz w roku)

Jak to działa w praktyce?

1

Wybór instytucji

Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników 

2

Wpłaty

Wpłaty na PPK będą pochodziły od Pracodawcy (od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto), Pracownika (od 2% do 4% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty od Państwa (wpłata powitalna 250 zł oraz dopłata roczna 240 zł)

3

Zarządzanie

Pracownicy - Uczestnicy PPK będą mieli wgląd do informacji na temat swoich środków online 24h/7 oraz możliwość składania dyspozycji zmian za pośrednictwem platformy MojaAviva

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają PPK?

Jak przystąpić do PPK?

W jakim celu wprowadzono PPK?

Kto może prowadzić PPK?

Kto decyduje o wyborze PPK?

Kiedy mogę wypłacić środki z PPK?

Czy istnieje możliwość wypłaty środków przed emeryturą prze pracownika?

Czy pracownik może mieć więcej niż jedno PPK?

Czy będąc w OFE mogę przystąpić do PPK?

Co się dzieje ze środkami w przypadku zmiany pracy?

Gdzie można zobaczyć stan środków w PPK?

Gdzie są inwestowane środki?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo moich środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Dokumenty do pobrania

Pracownicze Plany Kapitałowe - dodatkowe informacje

PPK – od kiedy?

Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. 

Etapy wprowadzania przepisów w życie:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej
  250 osób (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej
  50 osób (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.);
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej
  20 osób (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Według Ustawy o PPK jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, to może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – zalety

PPK to nowy system oszczędzania na emeryturę. Najważniejszą informacją dla pracownika o PPK jest fakt, że składki są finansowanie nie tylko z jego środków, lecz także ze środków pracodawcy oraz Państwa. Składka podstawowa pracownika wynosi 2%*, a pracodawcy 1,5%. W PPK pracownik może decydować o wysokości składki dodatkowej (do 2%). Pracodawca również może zdecydować się na składkę dodatkową (do 2,5%). Od Państwa będzie można otrzymać jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Dodatkowo suma wpłaconych środków będzie pomnażana przez instytucje finansowe, które zainwestują je m.in. w akcje i obligacje. Kapitał inwestowany jest w subfundusze zdefiniowanej daty odpowiednie dla wieku uczestnika PPK.

Oszczędności zgromadzone w PPK są całkowicie prywatne (należą tylko do uczestnika planu) oraz będą podlegały dziedziczeniu.

To najważniejsze zalety, jakie oferują Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników.

 *dla osób zarabiających poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej brutto może wynosić 0,5%

PPK a wiek pracownika

Do Pracowniczego Planu Kapitałowego automatycznie zapisana zostanie każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 55. roku życia i nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia nie będą mogły przystąpić do PPK.

Ważna jest informacja dla pracowników, że to pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w jego imieniu i na jego rzecz.

Pracownicze Plany Kapitałowe – ustawa

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ten akt prawny reguluje zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce.

Ustawa mówi o dobrowolności gromadzenia oszczędności na emeryturę w ramach planu. I choć każdy pracownik zostanie zapisany do planu automatycznie, to PPK dla pracownika jest dobrowolne. Aby zrezygnować z planu, wystarczy złożyć pisemną deklarację swojemu pracodawcy.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane z trzech źródeł: pracodawca, pracownik i Państwo. 

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu. 

Skontaktuj się z nami

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00