PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Z myślą o emeryturze Twoich pracowników

Skontaktuj się z ekspertem Przystąp do PPK

To nas wyróżnia

Sprawdź, dlaczego warto założyć PPK w Avivie

Wieloletnie doświadczenie

Od 2000 roku prowadzimy w Polsce programy emerytalne dla firm i braliśmy udział w tworzeniu reformy emerytalnej w Wielkiej Brytanii

Brak opłat

Do końca 2020 roku nie pobieramy opłat za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK 

Dedykowana obsługa

Twoja firma otrzyma wsparcie indywidualnego opiekuna - eksperta w dziedzinie produktów emerytalnych

Portal dla pracowników

Każdy pracownik może mieć dostęp do portalu MojaAviva, gdzie będzie mógł sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach PPK

Najważniejsze informacje o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa, powszechna forma długoterminowego oszczędzania na emeryturę. 

Obowiązkowe dla pracodawców

PPK będą wprowadzane stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Dla firm zatrudniających więcej niż 250 osób Ustawa o PPK ma zastosowanie już od 1 lipca 2019 roku.

Dobrowolne dla pracowników

Każdy pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK. Może się jednak w każdej chwili z niego wypisać. Środki zgromadzone w PPK są własnością pracownika i są dziedziczone.

Wpłaty od pracownika, pracodawcy i Państwa

• Pracownik: podstawowe 2% i dobrowolne dodatkowe do 2% wynagrodzenia
• Pracodawca: podstawowe 1,5% i dodatkowe do 2,5% wynagrodzenia
• Państwo: powitalna wpłata 250 zł i coroczna dopłata 240 zł

Fundusze zdefiniowanej daty

Środki gromadzone w ramach PPK w Avivie są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty od Aviva PPK 2025 do Aviva PPK 2060.  Stosują one odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku Uczestnika PPK, zgodnie z zasadą: im bliżej 60 roku życia, tym bezpieczniej.

Włącz w przeglądarce obsługę JavaScript, aby wyświetlić wideo

Automatyzacja zarządzania programem PPK

Środowisko informatyczne Aviva Investors Poland TFI S.A. zostało w pełni zintegrowane z systemami firm Comarch i Sage, co umożliwia oszczędność czasu związaną z eksportem i importem oraz weryfikacją danych przez pracodawcę. Pracodawca będzie mógł przekazywać dokumenty PPK bezpośrednio do systemów informatycznych Aviva Investors Poland TFI S.A.

Aplikacja Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK jest modułem, zintegrowanym z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również może działać samodzielnie, współpracując z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów.

Sage Kadry i Płace One Payroll

System Sage Kadry i Płace One Payroll jest całościowym modułem, w którym pracodawca w jednym miejscu obsłuży kwestie kadrowo-płacowe oraz związane z dokumentacją PPK.

Czym różnią się PPK od PPE

Sprawdź różnice pomiędzy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i wybierz odpowiedni produkt dla siebie i swoich pracowników. 

Informacje podstawowe

  Pracownicze Programy Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
podstawa prawna          ustawa o PPK z 2018 roku ustawa o PPE z 2004 roku
cel  systematyczne oszczędzanie w celu zaspokajania potrzeb finansowych po ukończeniu 60 lat                                                                                                                                                                                                                                       gromadzenie środków w celu wypłaty po uzyskaniu uprawnień emerytalnych
dobrowolne czy obligatoryjne           obligatoryjne dla pracodawców, ale z obowiązku zwalnia rejestracja przez KNF PPE, ze składką 3,5% i warunkiem przystąpienia min. 25% zatrudnionych, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK dobrowolne dla pracodawców i pracowników
uczestnicy wszystkie osoby zatrudnione, które opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
wiek uczestników obligatoryjnie do 55. roku życia, na wniosek w wieku 55 - 70 lat do 70. roku życia

Tworzenie i rezygnacja

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
tworzenie przez pracodawcę podmiot zatrudniający wraz z reprezentacją pracowników wybiera produkt PPK z Portalu Emerytalnego i zawiera umowę po konsultacji z pracownikami, a następnie podpisuje umowy w imieniu i na rzecz poszczególnych osób zatrudnionych
pracodawca wraz z reprezentacją pracowników wybierają formę programu, gotowy program jest rejestrowany w Komisji Nadzoru Finansowego, pracownicy mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do programu                                             
przystąpienie pracownika do programu 

automatyczny zapis każdego pracownika do 55. roku życia, dokonywany przez podmiot zatrudniający w ciągu 7 dni po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie

przystąpienie tylko na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez pracownika, który spełnia warunki określone w umowie zakładowej
możliwość rezygnacji przez pracownika

w każdej chwili, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu, co cztery lata od 1 kwietnia 2023 roku następuje automatyczne ponowne włączenie do programu 

w każdej chwili, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez uczestnika, brak automatycznego ponownego zapisu

Składki i opłaty

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
składki uczestników obligatoryjna składka podstawowa, dobrowolna składka dodatkowa
wysokość składki dodatkowej ustalona kwotowo
składki pracodawcy   obligatoryjna składka podstawowa ustalana procentowo w stosunku do wynagrodzenia, dobrowolna składka dodatkowa ustalana procentowo w stosunku do wynagrodzenia (może być różnicowana)
wysokość składki podstawowej ustalana kwotowo lub procentowo w stosunku do wynagrodzenia                                                                                                                                                                                         
zasilenia ze środków publicznych składka powitalna w wysokości 250 zł, dopłata roczna w wysokości 240 zł brak zasileń

Polityka inwestycyjna

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
polityka inwestycyjna  oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty ograniczających poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego
brak wymogów ustawowych
opłaty za zarządzanie        planowane jest wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzenia na poziomie 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz dodatkowe 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz
brak wymogów ustawowych, po wejściu w życie ustawy o PPK ma zostać wprowadzony limit kosztów na poziomie 0,6% wartości aktywów netto                                                                                                                 

Inne

  Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Programy Emerytalne
możliwość wycofania środków przed emeryturą przez pracownika

istnieją trzy rodzaje wypłat: wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania, wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat, wypłata transferowa polegająca na przekazaniu środków do innego PPK, PPE, IKE, itp. 

w przypadku ustania zatrudnienia lub likwidacji PPE istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej do IKE lub innego PPE, możliwy jest również zwrot środków w przypadku likwidacji PPE po potrąceniu podatku                                                                                                                                                                                                                
możliwość zmiany zarządzającego przez pracodawcę

zmiana instytucji finansowej jest możliwa w każdym czasie bez konieczności spełnienia jakichkolwiek przesłanek

możliwa jest zmiana instytucji finansowej zarządzającej programem, jeśli zachodzą określone przesłanki                                    

możliwość 

likwidacji

przez pracodawcę

brak możliwości likwidacji PPK, chyba że podmiot zatrudniający utworzy PPE, do czasu objęcia firmy obowiązkiem zawarcia umowy o zarządzanie PPK, i przystąpi do niego min. 25% zatrudnionych

likwidacja PPE jest możliwa w wielu sytuacjach, m.in. gdy pracodawca ulega likwidacji albo gdy ogłasza upadłość                                           

obciążenia publiczno

prawne

składki finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem, który trzeba opodatkować, ale składka powitalna, dopłata roczna, wszelkie wypłaty i wypłaty transferowe są zwolnione z podatku dochodowego

składka finansowana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem, który trzeba opodatkować, ale przy wypłacie z PPE nie trzeba odprowadzać 19% podatku od zysków kapitałowych                                    

Przystąp do PPK w Avivie

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o PPK firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników powinny podpisać Umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku.

Podpisz Umowę o zarządzanie PPK

Jeśli masz podpisaną z nami Umowę o zarządzanie PPK w formie papierowej - wypełnij formularz z danymi swojej firmy i dołącz skan Umowy. 

Jeśli nie masz podpisanej Umowy, zobacz jej wzór tutaj, a następnie wypełnij formularz z danymi swojej firmy. Przesłanie danych za pośrednictwem formularza jest równoznaczne z podpisaniem Umowy o zarządzanie PPK.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Masz pytania dotyczące PPK? Dowiedz się więcej na temat umów o zarządzanie i prowadzenie Planu, ustawowych terminów, warunków prowadzenia PPK i obsługi pracowników w Twojej firmie.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, poznaj ofertę Aviva Investors.

Wiedza poparta doświadczeniem

Aviva Investors Poland TFI S.A. jest bezpośrednim dostawcą rozwiązań emerytalnych z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim i brytyjskim. Aviva jest obecna na polskim rynku od 27 lat, a nasza historia na rynku brytyjskim liczy ponad 322 lat. W 2012 roku uczestniczyliśmy w tworzeniu oraz wdrażaniu Pension Acts, czyli reformy emerytalnej na rynku brytyjskim. W Polsce projekt ustawy o PPK powstał w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. 

Mamy doświadczenie
  • Od 2000 roku prowadzimy programy emerytalne dla firm. Mamy więc praktyczną wiedzę o takich programach popartą długoletnim doświadczeniem.
  • Prowadzimy 126 Pracowniczych Programów Emerytalnych, w ramach których zarządzamy powierzonymi nam przez Pracodawców środkami.
  • Mamy już ponad 22 tys. Uczestników, których środkami zarządzamy w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.
  • Zarządzamy ponad 1 mld zł aktywów w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 

Jesteśmy liderem w Wielkiej Brytanii
  • Grupa Aviva działa na macierzystym rynku brytyjskim nieprzerwanie już ponad 320 lat.
  • W ramach Grupy działamy w 16 krajach Europy, Azji i w Kanadzie.
  • Grupa Aviva należy do grona 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie (FTSE 100).
  • Od 2015 roku znajdujemy się wśród liderów w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące świadczenia emerytalne.

Włącz w przeglądarce obsługę JavaScript, aby wyświetlić wideo

Często zadawane pytania

Kiedy muszę utworzyć PPK w swojej firmie?

Czy PPK dotyczą wszystkich pracowników?

Jakie instytucje mogą prowadzić PPK?

Czy uczestnik może zrezygnować z PPK?

Czy mogę nie zakładać PPK w swojej firmie?

Jaki jest koszt uczestnictwa w PPK?

W jakie fundusze będą inwestowane środki?

W jaki sposób można wypłacić środki na emeryturze?

Czy istnieje możliwość wypłaty środków przed emeryturą przez pracownika?

Czy pracownik może mieć więcej niż jedno PPK?

Co się dzieje ze środkami w przypadku zmiany pracy?

Jakie są zasady PPK "pracowniczych planów kapitałowych"?

Czy dostępny będzie kalkulator PPK?

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu. 

Skontaktuj się z nami

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00