Zmiany opłat i dodanie kategorii funduszy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku wprowadzone zostają zmiany w opłatach za zarządzanie Subfunduszami Aviva Investors FIO. Tego dnia w życie wchodzą zmiany Statutu Aviva Investors FIO, które pozwalają na utworzenie kategorii jednostek uczestnictwa.

Co się zmienia?

 • obniżamy stałe wynagrodzenie za zarządzanie niektórymi Subfunduszami,
 • wprowadzamy zmiany w katalogu kosztów ponoszonych przez Subfundusze,
 • wprowadzamy dodatkowe zmienne wynagrodzenie za zarządzanie, uzależnione od wyników Subfunduszy,
 • tworzymy kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszy.

Jak zostanie obniżone wynagrodzenie za zarządzanie?

Obniżamy stałe maksymalne wynagrodzenie za zarządzanie w następujących Subfunduszach Aviva Investors (dotyczy jednostek kategorii A):

 • Kapitał Plus - zmiana z 2,50% na 2,20%
 • Stabilnego Inwestowania - zmiana z 3,00% na 2,80%
 • Optymalnego Wzrostu - zmiana z 2,50% na 2,20%
 • Aktywnej Alokacji - zmiana z 2,00% na 1,85%
 • Obligacji Dynamiczny - zmiana z 1,50% na 1,40%
 • Dłużnych Papierów Korporacyjnych - zmiana z 1,00% na 0,90%
 • Dochodowy - zmiana z 0,80% na 0,60%

Stałe wynagrodzenie za zarządzanie w pozostałych funduszach pozostaje bez zmian: Niskiego Ryzyka - 1,00%, Obligacji - 1,75%, Zrównoważony - 3,00%, Polskich Akcji - 3,00%, Europejskich Akcji - 3,00%, Nowoczesnych Technologii - 3,00%, Globalnych Akcji - 2,00%, Małych Spółek - 3%.

Na czym polegają zmiany w katalogu kosztów?

Subfundusze będą mogły ponosić koszty wynagrodzenia banku depozytariusza oraz koszty związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu. Wartość tych kosztów nie może przekraczać:

- 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym, gdy wartość tych aktywów nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

- sumy 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł,

dla obu tych kategorii kosztowych odrębnie.

Jakie są zasady zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie?

Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie stanowi procent od nadwyżki stopy zwrotu ponad stopę odniesienia. Jego wysokość jest więc uzależniona od wyników zarządzania Subfunduszem i pobierana tylko w przypadku, gdy stopa zwrotu Subfunduszu będzie dodatnia i przekroczy wynik stopy odniesienia. 

Przykładowo, gdy fundusz zyskał 4,2%, a stopa odniesienia dla tego funduszu wyniosła 4%, to przy maksymalnej opłacie zmiennej na poziomie 20%, zostanie pobrane wynagrodzenie w wysokości 0,04% (0,2%*20%). 

Szczegółowe informacje o stopie odniesienia dla poszczególnych funduszy oraz wszystkie informacje o opłatach za zarządzanie funduszami znajdziesz w Tabeli opłat. Pobierz tabelę opłat

Co zmieni się w związku wprowadzeniem kategorii jednostek?

Jednostki uczestnictwa Subfunduszy Aviva Investors FIO stają się jednostkami kategorii A. Poza tym oznaczeniem nie zmienią się w żaden sposób prawa wynikające z ich posiadania.

Oprócz wprowadzenia jednostki uczestnictwa kategorii A, zmiana Statutu funduszu daje też możliwość utworzenia kategorii jednostek uczestnictwa B, C, I oraz Z.

 • Kategoria A - dla klientów indywidualnych i firm
 • Kategoria B - jednostka zbywalna bezpośrednio przez fundusz
 • Kategoria C - dla klientów programów emerytalnych (PPE, IKZE)
 • Kategoria I - dla klientów instytucjonalnych, którzy zdecydują się na wpłaty w minimalnej wysokości 5 mln zł
 • Kategoria Z - dla klientów, którzy zdecydują się na wpłaty w minimalnej wysokości 500 mln zł