Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 września 2017 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

I.                    Uchyla Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” z dnia 31 lipca 2017 r., w całości,

II.                   Uchwałą Nr 19/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr 22/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.       W Art. 188 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

1)      Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W ramach limitów, o których mowa w art. 192 ust. 1, Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w:  

a)       nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,

b)      nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,

c)       jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub  banki centralne państw należących do OECD.”

2)      Ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku  instrumentów rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, która będzie obejmowała w szczególności:

a)       ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;

b)      analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;

c)       ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

d)      ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

e)       ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;

f)       ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; 

g)      ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen;

h)       ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

i)   ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).”

2.       W Art. 190 Statutu w ust. 1 skreśla się lit. f).

3.       W Art. 191 ust. 4 Statutu skreśla się:

1)      Tiret 7 w następującym brzmieniu:

„transakcje swap pozwalające osiągnąć ekspozycję odzwierciedlającą zachowanie (pod względem osiąganych stóp zwrotu i zmienności) portfela obligacji zamiennych na akcje,”

2)      Tiret 8 w następującym brzmieniu:

“opcje na indeksy giełdowe,”

3)      Tiret 12  w następującym brzmieniu:

„opcje na kursy akcji,”

4.       W Art. 192 Statutu:

1)      Ust. 1 – 3  otrzymują następujące brzmienie:

1.       „Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w art. 188 ust. 1, będzie wynosić od 0% do  100% wartości Aktywów Subfunduszu. --------------

2.       Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa oraz depozyty w bankach krajowych będzie wynosić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. ------------

3.       Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.”

2)      Ust. 4-5 skreśla się,

3)      Dodaje się ust. 17-20 w następującym brzmieniu:

„17.   W przypadku lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ich emitent lub podmiot wystawiający gwarancję lub poręczenie musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z poniższych instytucji ratingowych tj.: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS.

18.     Subfundusz może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 17 pod warunkiem, że papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ust. 17,  emitowane są przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD oraz pod warunkiem, że suma lokat w tego rodzaju dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nie przekracza 10% Aktywów Subfunduszu. 

19.     Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 lata (pięć i pół roku) w momencie ich nabycia, a instrumentów rynku pieniężnego o stałej stopie dochodu będzie nie dłuższy niż 397 dni w chwili nabycia. 

20.     W przypadku lokat Subfunduszu w waluty lub dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walutach obcych Subfundusz będzie dążył do całkowitego wyeliminowania wpływu wahań kursu walutowego na wycenę jednostki uczestnictwa.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.