Zmiana Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2021 roku została dokonana zmiana Prospektów informacyjnych

1.      Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.      Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

4.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,

5.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,

6.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”

w następującym zakresie:

1.      Daty  aktualizacji,

2.      Zmian w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.11 „Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”, w tym Oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną,

3.      Zmiany w Rozdziale VII „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści prospektu” w definicji „Aktywny Rynek”.

Zmienione prospekty informacyjne opublikowane zostały na stronie www.aviva.pl w sekcji „Pobierz dokumenty.”