Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu Aviva Investors

Od 15 grudnia 2017roku zmieniamy politykę inwestycyjną i nazwę jednego z subfunduszy wchodzących w skład Aviva Investors FIO. Od tego dnia subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych będzie nosił nazwę Aviva Investors Depozytowy. Zmiana nazwy subfunduszu została dokonana na podstawie: Uchwały Nr 19/2017 Zarządu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Uchwały Nr 20/2017 Zarządu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”. Ww. Uchwały wprowadziły następujące zmiany Statutu Funduszu:

  1. W tytule Rozdziału XXVIII, w tytułach Art.:187-197 oraz w Art. 197 ust. 10 lit. d) Statutu sformułowanie „Aviva Investors Obligacji Zamiennych” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Depozytowy”.
  2. W Art. 5 ust. 1 lit. p) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
    „p) Aviva Investors Depozytowy.”

Subfundusz Aviva Investors Depozytowy będzie lokować swoje aktywa głównie w nie skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nie skarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych otwartych, które lokują swoje aktywa głównie w nie skarbowe dłużne instrumenty finansowe.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmiany znajdują się w prospekcie informacyjnym Aviva Investors FIO opublikowanym 15 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.aviva.pl.