Zmiana nazw i polityki inwestycyjnej dwóch subfunduszy akcyjnych

Od 28 lipca 2017 roku zmieniamy politykę inwestycyjną dwóch subfunduszy, wchodzących w skład Aviva Investors FIO

Subfundusze pozostaną funduszami akcji zagranicznych, ale rozszerzamy spektrum inwestycji o rynki odpowiednio akcji europejskich i globalnych. Subfundusze zmienią także swoje nazwy.

Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Subfundusz zmieni nazwę na Aviva Investors Europejskich Akcji.

Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących będzie lokować swoje aktywa głównie
w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Subfundusz zmieni nazwę na Aviva Investors Globalnych Akcji.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w prospekcie informacyjnym Aviva Investors FIO dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl.