Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PPK

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, informuje, o dokonaniu w dniu 25 października 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO PPK:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 roku, a następnie zaktualizowany w dniu 25 października 2019 roku.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:

Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza również:

1)      Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

                       i.      Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

                     ii.      Aviva Investors Obligacji,

                   iii.      Aviva Investors Kapitał Plus,

                   iv.      Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

                     v.      Aviva Investors Zrównoważony,

                   vi.      Aviva Investors Polskich Akcji,

                 vii.      Aviva Investors Małych Spółek,

               viii.      Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

                   ix.      Aviva Investors Europejskich Akcji,

                     x.      Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

                   xi.      Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

                 xii.      Aviva Investors Globalnych Akcji,

               xiii.      Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

               xiv.      Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

                 xv.      Aviva Investors Dochodowy,

2)           Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

                        i.          Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

                      ii.          Aviva Investors Dłużny,

                    iii.          Aviva Investors Akcyjny,

                    iv.          Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

                       v.          Aviva Investors Spółek Dywidendowych.

3)        Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu

4)        Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonym subfunduszem:

                            i.       Aviva Globalnych Strategii,

                          ii.      Aviva Obligacji – który na dzień sporządzenia Prospektu nie został utworzony.

Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Dużych Spółek.”

3.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 1.6 „Sposób i szczegółowe warunki” punkty a) („zbywania Jednostek Uczestnictwa”), b) („odkupywania Jednostek Uczestnictwa”), d) („wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu”) otrzymują brzmienie:

a)      zbywania Jednostek Uczestnictwa

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Osób Zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, w imieniu i na rzecz których Podmiot Zatrudniający zawarł z Funduszem Umowę o prowadzenie PPK.

Minimalna początkowa wpłata do każdego z Subfunduszy wynosi 0,01 zł (jeden grosz).

Każdy z Subfunduszy w pierwszym dniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej 10 (dziesięć) złotych.

Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpiło uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat do PPK.

Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz liczony jest od późniejszej z dat, daty wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu zgodnych z Informacją Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego  lub daty otrzymania przez Agenta Obsługującego Informacji Zbiorczej od Podmiotu Zatrudniającego i nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu chyba, że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z Dnia Wyceny opisanego w powyższych akapitach. Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na ten Dzień Wyceny.

Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu właściwego ze względu na jego wiek z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty Subfunduszu, chyba że Uczestnik wskaże inny Subfundusz niż właściwy z uwagi na jego wiek, na który mają być dokonywane Wpłaty do PPK lub dokona innego podziału Wpłat do PPK pomiędzy dwoma lub większą liczbą Subfunduszy, przy czym wysokość Wpłaty kierowanej do jednego Subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% Wpłaty.

Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK określają Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK.

b)      odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Obsługującego ważnego zlecenia odkupienia dotyczącego Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu. Za ważne zlecenie uznaje się wniosek o Wypłatę, Wypłatę Transferową lub Zwrot, który spełnia wymogi określone w Ustawie, Umowie o zarządzanie PPK oraz Umowie o prowadzenie PPK.

Do terminów, o których mowa w powyżej, nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu ustalonej na Dzień Wyceny określony w pkt 1) powyżej.

Szczegółowe zasady dokonywania Wypłaty, Wypłaty Transferowej oraz Zwrotu określają Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o prowadzenie PPK.

d)        wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa i nie później niż w takim terminie, aby zachowane były zasady i terminy określone poniżej chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

1)        Wypłaty są realizowane przez Fundusz według poniższych zasad:

a)         Wypłaty na wniosek Uczestnika, który osiągnął 60. rok życia, są realizowane w poniższych terminach:

                                                               i.              w przypadku wypłaty jednorazowej – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty;

                                                             ii.              w przypadku wypłat realizowanych w ratach miesięcznych – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty, chyba że inny termin wypłaty będzie wynikać z wniosku Uczestnika;

b)        Wypłaty w ramach Świadczenia Małżeńskiego są realizowane w ratach miesięcznych, przy czym wypłaty są dokonywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty, chyba że inny termin wypłaty Świadczenia Małżeńskiego będzie wynikać z wniosku;

c)         w przypadku Wypłaty na pokrycie Wkładu Własnego terminy wypłaty określa umowa, o której mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy;

d)        Wypłaty na wniosek Uczestnika w związku z wystąpieniem przypadku Poważnego Zachorowania są realizowane w poniższych terminach:

                                                          i.              w przypadku wypłaty jednorazowej – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty;

                                                        ii.              w przypadku wypłat realizowanych w ratach miesięcznych, pierwsza rata jest wypłacana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty, a w przypadku pozostałych rat w terminach wskazanych w tym wniosku;

e)              w przypadku Wypłaty Transferowej wypłata następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dyspozycji Wypłaty Transferowej przez Uczestnika albo inny podmiot, o którym mowa w art. 102 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej;

f)              W przypadku Zwrotu wypłata następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dyspozycji Zwrotu przez Uczestnika, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;

2)        Wypłata Transferowa może być dokonywana:

a)                  w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa Uczestnika Wypłata Transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku i przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na Rachunku PPK Uczestnika przypadły byłemu małżonkowi Uczestnika;

b)                  w przypadku śmierci Uczestnika, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, Wypłata Transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego Uczestnika odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym Uczestnikiem oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa;

c)                  w zakresie, w jakim środki zgromadzone na Rachunku PPK zmarłego Uczestnika, zostały przekazane Osobom Uprawnionym Wypłata Transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o dokonanie Wypłaty Transferowej wraz z odpisem aktu zgonu Uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych na Rachunku PPK zmarłego Uczestnika lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców – chyba że Osoba Uprawniona zażąda dokonania Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w terminie późniejszym.

3)        Zwrot może być dokonywany:

a)             w przypadku, w którym małżeństwo Uczestnika uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione – w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez byłego małżonka Uczestnika dowodu, że środki zgromadzone na jego Rachunku PPK przypadły byłemu małżonkowi Uczestnika;

b)             w przypadku, w którym w chwili śmierci Uczestnik pozostawał w związku małżeńskim – w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego Uczestnika dowodu, że środki zgromadzone na jego Rachunku PPK przypadły temu małżonkowi;

c)             w przypadku, w którym środki zgromadzone na Rachunku PPK zmarłego Uczestnika, są należne Osobom Uprawnionym – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez Osobę Uprawnioną wniosku o Zwrot wraz z odpisem aktu zgonu Uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość Osoby Uprawnionej albo odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego Uczestnika lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Funduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

4.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.9 „Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Funduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego” ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Podstawa opodatkowania (dochód) oraz podatek wyrażone muszą być w złotych.”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.1.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.2.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.3.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.4.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)               Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

9.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.5.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

10.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.6.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

11.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.7.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

12.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.8.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. d) Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu oraz lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymują brzmienie:

d)                 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

- realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

- osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną,

- osiągnięcia na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

e)                  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy. Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

13.  W rozdziale VII „Załączniki”:

a)      Dodaje się definicję „Aktywnego Rynku”:

„Aktywny Rynek - Rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

a)  instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

b)  zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

c)  ceny są podawane do publicznej wiadomości;”