Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny Expander" z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny Expander” (dalej „Program”).

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą sposobu alokowania poszczególnych Subfunduszy w strategiach Programu

W Regulaminie dokonano następujących zmian:

1.   W § 2 ust 1. lit. a.-c. otrzymuje następujące brzmienie

„ a. Strategia Umiarkowana, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 75% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 12,5% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 12,5% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji;

b. Strategia Wyważona, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 50% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 25% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 25% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji;

c.  Strategia Wzrostowa, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 30% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 35% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 35% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji.

2. § 3 „Zawarcie umowy” otrzymuje następujące brzmienie

1. Przystąpienie do Planu następuje w wyniku zawarcia Umowy. Umowa może być zawierana w Serwisie Transakcyjno-Informacyjnym, na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z Usług

Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24”.

2. Uczestnikiem Planu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Umowa zawierana jest poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Planu oraz oświadczenia o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, zgodnie z postanowieniami, którego Umowa jest

wykonywana. Deklaracja, o której mowa powyżej stanowi jednocześnie zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszy zgodnie z wybraną Strategią Inwestycyjną.

4. Uczestnik przystępując do Planu dokonuje wpłaty środków na rachunek wskazany w deklaracji przystąpienia do Planu. Pierwsza wpłata dokonywana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia deklaracji, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

5. Uczestnik może zawrzeć więcej niż jedną Umowę, przy czym w deklaracji przystąpienia do Planu każdorazowo wskazywana jest Strategia Inwestycyjna właściwa dla danej Umowy. Postanowienia

niniejszego Regulaminu do każdej z Umów stosuje się oddzielnie.

6. Dniem przystąpienia do Planu, od którego liczony jest czas trwania Planu dla danego Uczestnika, jest dzień wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w ramach danej Umowy.

7. Uczestnictwo w Planie nie narusza uprawnień Uczestnika do nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, na zasadach ogólnych lub w ramach innych wyspecjalizowanych programów inwestowania, określonych w statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy.”

 3. § 5 „Zmiana Strategii Inwestycyjnej oraz zmiany Regulaminu” otrzymuje następujące brzmienie:

1.   Niezależnie od postanowienia ust.2, niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących przyczyn, jeżeli będą one miały wpływ na treść Regulaminu:

a.  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez organy nadzoru lub inny organ administracji lub podmiot realizujący zadania zlecone administracji,

b.  zmiany w Statutach Funduszy lub Prospektach Informacyjnych Funduszy, a w szczególności rozwiązania, likwidacji, połączenia lub przekształcenia Funduszy lub Subfunduszy lub przejęcia zarządzania Funduszem,

c.  zmiany Subfunduszy lub Funduszy wchodzących w skład Strategii Inwestycyjnych, w tym w przypadku zmiany oferty produktowej Towarzystwa.

2.  Zmiana sposobu alokowania środków Uczestnika pomiędzy Subfunduszami w Strategiach Inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a.-c. stanowi zmianę Regulaminu, przy czym w takim przypadku postanowienie § 6 ust. 3 nie ma zastosowania.

3.  W przypadku o którym mowa w ust. 2:

a.     zmieniona alokacja środków Uczestnika pomiędzy Subfunduszami dotyczy wpłat dokonanych od dnia  wejścia w życie zmian Regulaminu;

b.     środki dotychczas zapisane na Rejestrze Uczestnika Planu są dostosowane do zmienionej alokacji środków Uczestnika pomiędzy Subfunduszami niezwłocznie po wejściu w życie zmian Regulaminu;

c.     dostosowanie o którym mowa w pkt b. będzie realizowane na podstawie stanu środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Strategii Inwestycyjnej w Dniu Wyceny będącym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu lub w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, o ile dzień wejścia  w życie zmian Regulaminu nie jest Dniem Wyceny;

d.     dostosowanie o którym mowa w pkt b. następuje poprzez realizację zleceń Zamiany lub Konwersji, zgodnie z zasadami opisanymi dla tych zleceń w Prospektach Informacyjnych Funduszy i Statutach Funduszy, przy czym za datę otrzymania zleceń przyjmuje się Dzień Wyceny będący dniem wejścia w życie zmian Regulaminu lub najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, o ile dzień wejścia w życie zmian Regulaminu nie jest Dniem Wyceny.

4.  O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy Planu zostaną powiadomieni niezwłocznie:

a.  w formie pisemnej, lub

b.  za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Uczestnik Planu wyraził zgodę na przekazywanie mu informacji tą drogą komunikacji lub gdy jest użytkownikiem portalu oferowanego przez Proservice Finteco Sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24”.

Dodatkowo Towarzystwo zamieszcza na stronie internetowej www.aviva.pl ogłoszenie o zmianach Regulaminu przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa będą przewidywały inny termin wejścia w życie.

5.  Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, powinien do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu odkupić wszystkie Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Planu. Brak dokonania przez Uczestnika czynności o której mowa powyżej, oznacza akceptację przez Uczestnika wprowadzanych zmian Regulaminu.”

4.  W § 8. ust.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Regulamin został sporządzony w dniu 12 kwietnia 2017 r., zmieniony w dniu 14 sierpnia 2017 r. i kolejno w dniu 23 lipca 2018 r., w dniu 26 marca 2019 r., w dniu 17 lipca 2019, a następnie w dniu 17 kwietnia 2020 r.”

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w Regulaminie Programu  dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.

Zapoznaj się z Regulaminem w wersji uwzględniającej wyżej wskazaną zmianę.