Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr  10/2020 z dnia  7 kwietnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu :

Art. 14a ust. 8 Statutu otrzymuje  następujące brzmienie:

„Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji, przy czym w okresie obowiązywania stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii, wprowadzonych właściwymi przepisami prawa, które mają wpływ na terminowość lub prawidłowość procesu realizacji zleceń, prospekt informacyjny Funduszu może określić inny termin realizacji Konwersji, z uwzględnieniem maksymalnego terminu wynikającego z ust. 7.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  Investors SFIO Stabilnego Dochodu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 7 kwietnia  2020 r.