Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO PPK:

1.     W Art. 11 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa reguluje Statut i prospekt informacyjny Funduszu.”

2.     Art. 11 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał ważne zlecenie Zamiany, przy czym w okresie obowiązywania stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii, wprowadzonych właściwymi przepisami prawa, które mają wpływ na terminowość lub prawidłowość procesu realizacji zleceń, prospekt informacyjny Funduszu może określić inny termin realizacji Zamiany, z uwzględnieniem maksymalnego terminu wynikającego z ust. 5.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO PPK wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 7 kwietnia  2020 r.