Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 9/2020 z dnia7 kwietnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva SFIO:

Art. 16 ust. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Konwersja jest realizowana w piątym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji, przy czym w okresie obowiązywania stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii, wprowadzonych właściwymi przepisami prawa, które mają wpływ na terminowość lub prawidłowość procesu realizacji zleceń, prospekt informacyjny Funduszu może określić inny termin realizacji Konwersji, z uwzględnieniem maksymalnego terminu wynikającego z ust. 8.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 7 kwietnia  2020 r.