Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PPK”,

z dnia 1 STYCZNIA 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) i ust. 7  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, niniejszym informuje, że:

I.              Uchwałą Nr 33/2020 z dnia 9 października  2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO PPK:

1.     W Art: 31 ust. 1 pkt 1 ), 42 ust. 1 pkt 1), 53 ust. 1 pkt 1), 64 ust. 1 pkt 1), 75 ust. 1 pkt 1), 86 ust. 1 pkt 1), 97 ust. 1 pkt 1) i 108 ust. 1 pkt 1) Statutu  lit. n) otrzymuje następujące brzmienie:

“Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market) – z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.”

2.     W Art.: 33 ust. 1, 44 ust. 1, 55 ust. 1, 66 ust. 1, 77 ust. 1, 88 ust. 1, 99 ust. 1 i 110 ust. 1 Statutu pkt 14) otrzymuje następujące brzmienie:

“Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market), CE Liffe Futures, ICF-ICE Futures Europe Financials, Intercontinental Exchange Inc. - z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.”

Na ww. zmiany Statutu Aviva SFIO PPK Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 10 grudnia 2020 r. (L.dz.DFF.4033.146.4.2020.ML) oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

W związku z powyższym ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO PPK wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl , tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.

II.             Uchwałą Nr 42/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO PPK:

1.     W Art. 5 ust. 1 Statutu  dodaje się lit. i) w następującym brzmieniu:

         „i) Aviva PPK 2065.”

2.     Art. 11 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość minimalnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa dla poszczególnych Subfunduszy określają art. 36, art. 47, art. 58, art. 69, art. 80, art. 91, art. 102, art. 113,  art. 124 Statutu.”

3.   Art. 11 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ Zamiana jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem art. 127 Statutu.”

4.  Dodaje się Rozdział XXI w następującym brzmieniu:

„Rozdział XXI.

Subfundusz Aviva PPK 2065

Art. 116

Cel inwestycyjny Subfunduszu Aviva PPK 2065

1.     Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.     Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust. 1.

3.     Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy, czyli subfunduszem, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika.

4.     Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat jak również mając na względzie konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od okresu jaki pozostał do osiągnięcia Zdefiniowanej Daty.

5.     Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2060 rok i jest on przeznaczony dla Osób Zatrudnionych przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 2003-2007.

Art. 117

Kryteria doboru lokat Subfunduszu Aviva PPK 2065

1.     W ramach limitów, o których mowa w art. 121 ust. 1, Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Udziałowe.

2.     Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w Część Dłużną oraz Część Udziałową w ramach limitów o których mowa w art. 121 ust. 1, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach Instrumentów Dłużnych oraz Instrumentów Udziałowych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych Instrumentów Dłużnych oraz Instrumentów Udziałowych.

3.     Ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach Instrumentów Udziałowych służąca podjęciu decyzji o doborze akcji, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

1)    analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

2)    ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach oraz dotyczącą poszczególnych spółek;

3)    ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów;

4)    ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

5)    ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach.

4.     Ocena sytuacji na rynku Instrumentów Dłużnych służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

1)    ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

2)    ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

3)    ocenę ryzyk braku płynności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

4)    ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

5)    ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach,

6)    ocenę możliwego do uzyskania oprocentowanie depozytów bankowych, wiarygodność banku oraz płynność.

Art. 118

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva PPK 2065

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale pod warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie, Ustawie o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących przepisach prawa.

Art. 119

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu Aviva PPK 2065

1. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

1)    papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie:

a)    Stany Zjednoczone Ameryki – NYSE (New York Stock Exchange), NYSE MKT LLC (New York Stock Exchange MKT LLC), NYSE ARCA Equities (New York Stock Exchange ARCA Equities), NYSE Bonds (New York Stock Exchange Bonds), NASDAQ Stock Market (National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market),

b)    Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange) oraz OSE (Osaka Securities Exchange), wchodzące w skład grupy JPX (Japan Exchange Group),

c)     Szwajcaria – SIX Swiss Exchange,

d)    Turcja – BIST (Borsa Istanbul),

e)    Norwegia – OSE (Oslo Stock Exchange),

f)      Australia – ASX (Australian Securities Exchange),

g)    Kanada – TSX (Toronto Stock Exchange),

h)    Republika Korei – KRX (Korea Exchange),

i)      Meksyk – BMV, Mexican Bolsa (Mexican Stock Exchange),

j)      Chile – SSE (Santiago Stock Exchange),

k)     Islandia – ICEX (Iceland Stock Exchange) oraz Nasdaq OMX Iceland,

l)      Izrael – TASE (Tel Aviv Stock Exchange),

m)   Nowa Zelandia – NZX (New Zealand Stock Exchange),

n)    Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market) – z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

2)    papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1) oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;

3)   depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności z zastrzeżeniem ust. 3;

4)   instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

a)    emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub

b)    emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub

c)     emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1);

5)   papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4);

6)   jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lub w specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7)   tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

8)   tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

a)    instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,

b)    instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

c)     ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy o funduszach inwestycyjnych,

d)    instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.

2.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu utrzymuje część Aktywów Subfunduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu.

3.     Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych Państw Członkowskich oraz państw należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie.

4.     Za zgodą Komisji Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie, co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.

5.     Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, Państwo Członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

Art. 120

Lokaty Aviva PPK 2065 w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania

1.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,30% w skali roku, a w przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych.

2.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów, jeżeli:

1)    wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku;

2)    sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water mark);

3)    fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;

4)    certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania

3.     Jeżeli Fundusz działając na rachunek Subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem lokat, o których mowa w art. 37 ust. 6 Ustawy, zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa. Towarzystwo lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty Subfunduszu.

Art. 121

Lokaty Subfunduszu Aviva PPK 2065 w instrumenty pochodne

1.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie:

1)    Stany Zjednoczone Ameryki – NYSE AMEX Options (New York Stock Exchange AMEX Options), NYSA ARCA Options (New York Stock Exchange ARCA Options), NYMEX (New York Mercantile Exchange), członek grupy CME Group Inc., CME/CBOT (CME/Chicago Board of Trade), członek grupy CME Group Inc., CBOE (Chicago Board Options Exchange), NASDAQ Options Market (NOM), członek grupy NASDAQ OMX Group, NASDAQ Futures (NFX), członek grupy NASDAQ OMX Group,

2)    Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange) oraz OSE (Osaka Securities Exchange), wchodzące w skład grupy JPX (Japan Exchange Group),

3)    Australia – ASX (Australian Securities Exchange),

4)    Kanada – TSX (Toronto Stock Exchange),

5)    Republika Korei – KRX (Korea Exchange),

6)    Meksyk – BMV, Mexican Bolsa (Mexican Stock Exchange),

7)    Chile – SSE (Santiago Stock Exchange),

8)    Islandia – ICEX (Iceland Stock Exchange) oraz Nasdaq OMX Iceland,

9)    Norwegia – OSE (Oslo Stock Exchange, Oslo Børs) oraz Nasdaq OMX Norway,

10)  Izrael – TASE (Tel-Aviv Stock Exchange),

11)  Nowa Zelandia – NZX (New Zealnd Exchange),

12)  Szwajcaria – SIX Swiss Exchange oraz Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX),

13)  Turcja – Borsa Istambul oraz TURKDEX (Turkish Derivatives Exchange,

14)  Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market), CE Liffe Futures, ICF-ICE Futures Europe Financials, Intercontinental Exchange Inc. - z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

2.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

1)    zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

2)    umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a.     kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

b.     kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

c.     wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

3)    bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1), 2), 4) i 5) Statutu stopy procentowe oraz kursy walut, oraz

4)    wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1), 2), 4) i 5), lub przez rozliczenie pieniężne.

3.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

4.     W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy, mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

1)    kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,

2)    kontrakty terminowe na kursy walut,

3)    kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,

4)    transakcje forward na kursy walut,

5)    transakcje swap na kursy walut,

6)    transakcje swap na stopę procentową,

7)    transakcje typu FRA (forward rate agreement),

8)    opcje na indeksy giełdowe,

9)    opcje na kursy walut.

5.     Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, przy wyborze tych instrumentów Fundusz działając na rachunek Subfunduszu kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów transakcyjnych.

6.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w szczególności w sytuacji gdy zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu zaangażowania w papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej efektywne, w szczególności, pod względem, kosztów, szybkości realizacji, bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości realizacji zamierzonej strategii, niż zakup instrumentów lub papierów wartościowych będących bazą dla tych instrumentów pochodnych.

7.     Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie w odniesieniu do Subfunduszu Ekspozycji AFI, zgodnie z Rozporządzeniem. Ekspozycja AFI nie może przekroczyć 200% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

8.     Wartość ryzyka danego kontrahenta, stanowiąca wartość ustalonego przez Subfundusz niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w odniesieniu do wszystkich takich transakcji, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć 5% Wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny, albo w przypadku transakcji rozliczanych przez CCP – 10% Wartości Aktywów Subfunduszu.

9.     W związku z zawieraniem przez Fundusz umów, o których mowa w ust. 1 wystąpić mogą następujące rodzaje ryzyka:

1)      ryzyko rynkowe bazy instrumentu pochodnego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentów będących bazą danego instrumentu pochodnego. W celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa maksymalną wartość ekspozycji w danym instrumencie pochodnym do Wartości Aktywów Netto Funduszu, dokonuje pomiaru wartości tracking error portfela względem jego benchmarku, bada zmienność na poziomie portfela oraz udział w tej zmienności każdego instrumentu pochodnego w ujęciu składowych instrumentów pochodnych;

2)      ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu pochodnego do wyceny instrumentu bazowego. Ryzyko to jest mierzone poprzez pomiar zmienności instrumentu bazowego oraz odpowiadającego mu instrumentu pochodnego oraz korelacji tych zmienności;

3)      ryzyko niewypłacalności kontrahenta lub emitenta instrumentu bazowego dotyczące w szczególności niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. Ryzyko to jest mierzone za pomocą ratingów wiarygodności kredytowej nadanych kontrahentom lub emitentom przez agencje ratingowe: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS, a dla kontrahentów lub emitentów nie posiadających takiego ratingu mierzone jest z zastosowaniem publikowanej przez te agencje metodologii, które uwzględniają wskaźniki zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej, jakości i efektywności aktywów, dźwigni finansowej i wskaźnika pokrycia kosztów finansowych;

4)      ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim czasie pozycji na instrumentach pochodnych. Ryzyko to jest mierzone poprzez porównanie wartości posiadanej przez Fundusz ekspozycji na danym instrumencie pochodnym do wartości obrotów rynkowych na tym instrumencie pochodnym; 

5)      ryzyko rozliczenia występujące w szczególności w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów pochodnych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe. Ryzyko to kontrolowane jest poprzez pomiar liczby błędnie rozliczonych transakcji i transakcji rozliczonych z opóźnieniem w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym instrumencie pochodnym;

6)      ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych. Ryzyko to jest mierzone poprzez pomiar liczby i wielkości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w szczególności poprzez prowadzenie rejestru zdarzeń operacyjnych, które zawierają m.in. opis zdarzenia, czas i przyczynę wystąpienia.

Art. 122

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfunduszu Aviva PPK 2065

1.    Udział Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny w poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i będzie wynosić:

1)      W okresie  do dnia 31.12.2044 roku udział wartości Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;

2)      W okresie do dnia 31.12.2044 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu;

3)      W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu;

4)      W okresie od dnia 01.01.2045 roku do dnia 31.12.2054 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;

5)      W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;

6)      W okresie od dnia 01.01.2055 roku do dnia 31.12.2059 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;

7)      W okresie od dnia 01.01.2060 roku do dnia 31.12.2064 roku udział wartości Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu;

8)      W okresie od dnia 01.01.2060 roku do dnia 31.12.2064 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu;

9)      W okresie od dnia 01.01.2065 roku udział wartości Części Udziałowej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być większy niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu;

10)    W okresie od dnia 01.01.2065 roku udział wartości Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu.

2.     Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są Aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio dostępnych Funduszowi danych oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

3.     Fundusz w ramach Części Dłużnej portfela Subfunduszu może lokować:

1)      nie mniej niż 70% wartości aktywów zaliczanych do Części Dłużnej w:

a)      papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem, że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;

b)      depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem, że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadanym przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;

2)    nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1) instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.

4.     Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w Części Dłużnej portfela Subfunduszu, o której mowa w ust. 3, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

5.     Fundusz w ramach Części Udziałowej portfela Subfunduszu może lokować:

1)      nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne Instrumenty Udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wchodzące w skład indeksu WIG20, lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20;

2)      nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne Instrumenty Udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40;

3)      nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne Instrumenty Udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. inne niż wymienione w pkt 1) i 2) oraz spółki notowane na Rynku Zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane oraz w akcje, prawa od akcji, prawa poboru lub inne Instrumenty Udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych;

4)      nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne Instrumenty Udziałowe będące przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te Instrumenty Udziałowe lub indeksy tych instrumentów.

6.      Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w Części Udziałowej portfela Subfunduszu, o której mowa w ust. 5, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

7.      Łączna wartość Aktywów Subfunduszu lokowanych przez Fundusz w aktywa denominowane w walucie innej niż złoty nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

8.      Wartość lokat Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 109 ust. 2 i nie może być większa niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

9.      Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 120 ust. 2 oraz art. 119 ust. 1 pkt 5), nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.

10.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty określone w art. 120 ust. 2, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty określone w art. 119 ust.1 pkt 5), zbywane lub emitowane przez jeden podmiot.

11.   Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim oraz na Rynku Zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego.

12.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może nabywać więcej niż 20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 120 ust. 2.

13.   Z zastrzeżeniem ust. 14 – 20 Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

14.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować od 5% do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

15.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

16.   W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może lokować więcej niż 10% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 15.

17.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.

18.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 17, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

19.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 17 i 18 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

20.   W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Fundusz działając na rachunek Subfunduszu jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe, co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Subfunduszu.

Art. 123

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych i udzielanych przez Subfundusz Aviva PPK 2065

1.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

2.     Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w art. 102 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Łączna wartość papierów wartościowych pożyczonych przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Art. 124

Minimalna wpłata do Subfunduszu Aviva PPK 2065

Pierwsza i każda następna Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 1 (jeden) grosz.

Art. 125

Dochody Subfunduszu Aviva PPK 2065

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Art. 126

Wynagrodzenie Towarzystwa i inne koszty obciążające Subfundusz Aviva PPK 2065

1.     Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem Stałym) maksymalnie do wysokości 0,40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 5-7 Ustawy.

2.     Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 15 (piętnastego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

3.     Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy, które może być pobierane pod warunkiem:

1)    realizacji dodatniej stopy zwrotu przez Subfundusz za dany rok,

2)    osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej Stopę Referencyjną.

4.     Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 (piętnastego) dnia roboczego po zakończeniu roku.

5.     Oprócz Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia za osiągnięty wynik Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu następujące koszty:

1)                   prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

2)                   prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

3)                   prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;

4)                   prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

5)                   wynagrodzenie depozytariusza Funduszu;

6)                   koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu lub Subrejestru Uczestników danego Subfunduszu;

7)                   podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8)                   koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszu postanowieniami Statutu lub przepisami prawa;

9)                   koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych dotyczących Subfunduszu wymaganych przepisami prawa;

10)               koszty likwidacji Subfunduszu;

11)               wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.

6.         Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł;

2)    sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 10.000.000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł.

7.         Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

8.         W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5), 6), 8) i 9).

9.         Koszty działalności Subfunduszu, które nie są wskazane w ust. 1, ust. 3 i ust. 5 pokrywa Towarzystwo z własnych środków.

10.      Zobowiązania dotyczące wyłącznie Subfunduszu obciążają tylko Subfundusz.

11.      Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Art. 127

Zamiana  w Subfunduszu Aviva PPK 2065

Dyspozycja Zamiany, w wyniku której ma nastąpić zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, może zostać złożona po zbyciu przez ten Subfundusz pierwszych Jednostek Uczestnictwa w wyniku zawarcia Umowy o prowadzenie PPK. O rozpoczęciu przyjmowania dyspozycji Zamiany Towarzystwo poinformuje w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO PPK wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl , tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.