Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6  pkt 1)  i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 32/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO:

1.     W Art. 38 ust. 1 lit.a) Statutu skreśla się pierwszy tiret.

2.     W Art. 38 ust. 1 Statutu dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu:

„c) instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:

- Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market), CE Liffe Futures, ICF-ICE Futures Europe Financials, Intercontinental Exchange Inc. - z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.”

Na zmiany Statutu Aviva SFIO określone w pkt 2 Ogłoszenia, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r. (DFF.4022.1.113.2020.BG).

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 czerwca 2021 r.