Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) w zw. z ust 7 i ust. 8 pkt 1) i   pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 605 ze zm. -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

I.                 Uchwała Nr 39/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu:

Art. 47 ust. 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 10 i 11 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego tj. miasto stołeczne Warszawa, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej tj. rządy: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch oraz rządy państw należących do OECD tj. rządy:  Australii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.”

II.                Uchwałą Nr 46/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu:

1.      W Art. 4 Statutu wykreśla się definicję „Grupa Aviva”.

2.      Art. 61 ust. 1a lit.a)  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1,80 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

3.      Art. 70 ust. 1a lit.a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

4.      Art. 79 ust. 1a lit. a)  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

 „ 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

5.      Art. 88 ust.1a lit. a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

     „1,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

6.      Art. 98 ust.1a lit. a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

     „2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

7.      Art. 109 ust.1a lit. a)  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

     „2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

8.      W Art. 114 ust. 2 Statutu zdanie ostatnie skreśla się.

9.      Art. 119 ust.1 lit. a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

       „2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

10.   Art. 141 ust. 1a lit.a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie”

„1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

11.   W Art. 159 Statutu ust. 2 skreśla się.

12.   Art. 164 ust.1 lit. a)  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

        „2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

1.      Na zmiany Statutu określone w pkt I Ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. (DFF.4022.1.44.2021.BG) oraz wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, tym samym wchodzą one w życie z dniem na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. 1 stycznia 2022 r.

2.      Zmiany Statutu określone w pkt II z wyjątkiem pppkt: 1, 8 i 11 wchodzą w życie z dniem  ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r.

3.      Zmiany Statutu określone w pkt II  pppkt: 1, 8 i 11 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 1 kwietnia 2022 r.