Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu  („Aviva Investors  SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 28/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.      Art. 24 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane lub poręczane  przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,  depozyty oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. c) będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu.”

2.      Art. 24 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ich emitent lub podmiot wystawiający gwarancję lub udzielający poręczenia musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z poniższych instytucji ratingowych tj.: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS.”

3.      Art. 24 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 roku w momencie ich nabycia, a instrumentów rynku pieniężnego o stałej stopie dochodu będzie nie dłuższy niż 397 dni w chwili nabycia.”

4.      Art. 24 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego o zmiennej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 roku w chwili ich nabycia.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  Investors  SFIO Stabilnego Dochodu  wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 24 listopada 2020 r.