Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 12 STYCZNIA 2021 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8  pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 30/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.       Art. 5  ust. 1 lit. b)   Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Aviva Investors Obligacji Globalny,”

2.       W: tytule Rozdziału XIV, tytułach Art.: 44, 45, 45a, 46, 46a, 47, 48, 49, 50 51, 52 oraz w Art. 52 ust. 4 lit. d) Statutu sformułowanie „Aviva Investors Obligacji” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Obligacji Globalny”.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem  ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 12 stycznia 2021 r.