Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu  („Aviva Investors  SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 14/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.                   W Art. 2 Statutu:

- definicja „Dystrybutor” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo, towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem Funduszu świadczące usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, firma inwestycyjna, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub inne podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji, upoważnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu”,

-          definicja „Jednostka Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określone w art. 10. O ile z postanowień Statutu nie wynika inaczej, przez używane w Statucie sformułowanie „Jednostka Uczestnictwa” lub jego odpowiednik w liczbie mnogiej, bez wskazywania określonej kategorii, należy przez to rozumieć Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii;”

- definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, przypadającą na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu, ustalonej na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu;”.

2.       W Art. 5 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„W ramach zapisów przydzielane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”

3.       Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna początkowa wpłata do Funduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 (sto) złotych.

2.   Minimalna początkowa wpłata do Funduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 (pięćset milionów)  złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 (sto) złotych.

3.   Fundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów emerytalnych, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do  Funduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów emerytalnych nie może być mniejsza niż 1 (jeden) złoty.”

4.       W Art. 10 Statutu:

- ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa Funduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

5. dodaje się ust. 9-12 w następującym brzmieniu:

---- „9. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, różniące się w szczególności wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, sposobem ich zbywania, wysokością minimalnej wpłaty tytułem nabycia, jak również wprowadzeniem przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:

a)        Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które zbywane są przez Fundusz, za pośrednictwem Dystrybutorów,

b)        Jednostki Uczestnictwa kategorii B, które zbywane są bezpośrednio przez Fundusz,

c)        Jednostki Uczestnictwa kategorii Z, które zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów.

10.   Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa nowej kategorii, innej niż kategoria A, po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa takiej nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

11.   Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być wymieniane na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, jeżeli Statut lub Prospekt tak stanowi.

12.   Wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na Kontach w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, w tym m.in. w postaci dodania ust. 9, począwszy od tego dnia otrzymują status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

6.       W Art. 11 ust. 2  Statutu:

-lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa, ich wartość oraz wskazanie kategorii zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa;”

- lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po realizacji ostatniego zlecenia zbycia lub odkupienia.”

7.       W Art. 12 Statutu:

-  w ust. 2 dodaje się lit.h) w następującym brzmieniu:

„h) określenie kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jedno konto w Rejestrze w Funduszu. Na jednym koncie mogą być zapisane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.”

8.       Art. 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Funduszu ustalonej na Dzień Wyceny.”

9.       Art. 20a ust. 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„wysokość i częstotliwość wpłat oraz kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane w ramach programu;”

10.   Art. 29 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w drodze podziału Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, będących w posiadaniu Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  Investors  SFIO Stabilnego Dochodu  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 6 października 2020 r.