Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNEGO DOCHODU”, Z DNIA 6 LIPCA 2020 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 1)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu  („Aviva Investors  SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 14/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

Art. 28 ust. 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Funduszu wynagrodzenie stałe (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a)    0,25% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)    0,20% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,15% Wartości Aktywów Netto Funduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2.                   Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 16 czerwca  2020 r. (DFF-FIO.4022.1.190.2018.BG).

Ww. zmiany Statutu Aviva  Investors  SFIO Stabilnego Dochodu  wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 6 października 2020 r.