Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) i ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Av iva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że: 

I. Uchwałą Nr 31/2020 z dnia 9 paźdizernika 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO: 

1. W Art.: 37 ust. 1 lit.a), 46 ust. 1 lit. a), 55 ust. 1 lit.a), 64 ust. 1 lit. a), 73 ust. 1 lit.a), 82 ust. 1 lit.a), 91 ust. 1 lit.a), 102 ust. 1 lit.a), 112 ust. 1 lit.a), 134 ust. 1 lit.a), 146 ust.1 lit. a), 157 ust. 1 lit.a), 168 ust. 1 lit.a), 179 ust. 1 lit.a) i 190 ust. 1 lit.a) Statutu dodaje się kolejny tiret w następującym brzmieniu:
“Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market) – z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.” 

2. W Art.: 37a ust. 1, 46a ust. 1, 55a ust. 1, 64a ust. 1, 73a ust. 1, 82a ust. 1, 92 ust. 1, 103 ust. 1, 113 ust. 1, 135 ust. 1, 147 ust. 1, 158 ust. 1, 169 ust. 1, 180 ust. i 191 ust. 1 Statutu dodaje się kolejny tiret w następującym brzmieniu: “Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market), CE Liffe Futures, ICF-ICE Futures Europe Financials, Intercontinental Exchange Inc. - z tym zastrzeżeniem, że postanowienie Statutu w tym zakresie będzie obowiązywało od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.” 

Na ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r. (L.dz.DFF.4022.1.114.2020.BG) oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia. 
W związku z powyższym ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl tj. z dniem 1 stycznia 2021 r. 

II. Uchwałą Nr 41/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO: 

1. Art. 70 ust. 1a lit.a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”
2. Art. 79 ust. 1a lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie:
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B”
3. Art. 88 ust.1a lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie: Aviva: Public
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,”
4. Art. 98 ust.1a lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie:
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,”
5. Art. 109 ust.1a lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie:
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,”
6. Art. 119 ust.1 lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie:
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,”
7. Art. 164 ust.1 lit. a i b Statutu otrzymują następujące brzmienie:
a. 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
b. 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,” 

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.