Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 28/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva SFIO:

1.       W art. 1 Statutu skreśla się ust. 4.     

2.       W art. 4 Statutu

─         definicja „Dystrybutor” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Towarzystwo, towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem Funduszu świadczące usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa Funduszu, firma inwestycyjna, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub inne podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji, upoważnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;”

3.       W art. 4 Statutu:

─         definicja „Jednostki Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:         

„Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz w Aktywach Netto Subfunduszu; Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określone w art. 11. Ilekroć w Statucie używane jest sformułowanie „Jednostka Uczestnictwa” lub jej odpowiednik w liczbie mnogiej, bez wskazywania określonej kategorii, należy przez to rozumieć Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii;”      

─         definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników tego Subfunduszu, ustalonej na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu;”                                                      

4.       W art. 10 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w ramach: Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub wyspecjalizowanych programów inwestowania  o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych odpowiednio w ramach danego Pracowniczego Programu Oszczędnościowego lub wyspecjalizowanego programu inwestowania, spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach szczegółowe zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa umowa z Funduszem (Pracowniczy Program Oszczędnościowy) lub umowa o uczestnictwo w danym wyspecjalizowanym programie inwestowania, z zachowaniem postanowień ust. 3 – 6 poniżej. Towarzystwo może obniżyć, do 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), kwotę, o której mowa w ust. 3 w stosunku do Uczestników Funduszu w ramach Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24.”

5.       W art. 11 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa  danego Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”                                                              

6.       W art. 11 Statutu po ust. 8 dodaje się nowe ust. 9 – 12, o następującym brzmieniu:

„9. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, różniące się w szczególności wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, opłat manipulacyjnych, sposobem ich zbywania, wysokością minimalnej wpłaty do Subfunduszu, jak również wprowadzeniem przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:

a) Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które:

─        zbywane są przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach, za pośrednictwem Dystrybutorów,

─        podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

─        podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,   

─        podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;                         

b) Jednostki Uczestnictwa kategorii B, które:

─         zbywane są bezpośrednio przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach,

─         podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

─         podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,   

─         podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;                                     

10. Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa nowej kategorii, innej niż kategoria A, po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa takiej nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

11. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być wymieniane na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, jeżeli Statut lub Prospekt tak stanowi.

12. Wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w kontach w ramach Subrejestru w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, w tym m.in. w postaci dodania ust. 9, począwszy od tego dnia otrzymują status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

7.       W art. 12 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Umowy w ramach Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w art. 24, mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w ust. 1, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.”

8.       W art. 12 Statutu ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Potwierdzenie zawiera co najmniej:

a)             dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze;

b)            datę wystawienia;

c)             nazwę Funduszu i Subfunduszu;

d)            datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;

e)             podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa, ich wartość oraz wskazanie kategorii zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa;

f)             liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po realizacji ostatniego zlecenia zbycia lub odkupienia.”

9.       W art. 13 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„2. Subrejestr  zawiera w szczególności:

a)       oznaczenie Funduszu i Subfunduszu;

b)      dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze i indywidualny numer konta w Subrejestrze;

c)       określenie kategorii Jednostek Uczestnictwa;

d)      liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika Funduszu;

e)       datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostek Uczestnictwa;

f)       datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi Funduszu za odkupione Jednostki Uczestnictwa;

g)      informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu;                                                         

h)      wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa.”

10.   W art. 13 Statutu ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„3. Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jedno konto  w Subrejestrze  w danym Subfunduszu. Na jednym koncie mogą być zapisane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.”

11.   W art. 24 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„2. Uczestnicy Funduszu przystępują do wyspecjalizowanych programów inwestowania poprzez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w danym programie. Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, Uczestnik Funduszu składa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do wyspecjalizowanego programu inwestowania, zapoznaniu się i akceptacji doręczonych mu szczegółowych regulaminów uczestnictwa w wybranym programie, zgodnie z postanowieniami których umowa jest zawierana i wykonywana, natomiast Fundusz lub Dystrybutor działający w imieniu i na rzecz Funduszu powyższe oświadczenie Uczestnika Funduszu przyjmuje. Regulaminy, o których mowa powyżej stanowią integralną część umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestowania. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących Pracowniczymi Programami Oszczędnościowymi określa umowa z Funduszem oraz ustalenia pomiędzy Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą.”

12.   W art. 24 Statutu ust. 3 lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:      

„b) wysokość i częstotliwość wpłat oraz kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane w ramach programu;”

13.   W art. 25 Statutu ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w drodze podziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii będących w posiadaniu Uczestników Subfunduszu w Dniu Wyceny.” 

14.   W art. 27 Statutu po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:-

„12. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”                          

15.   W art. 43 Statutu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.”                 

16.   W art. 43 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:                                                   

„2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do  Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

17.   Artykuł 44 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 44

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

18.   W art. 53 Statutu ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.”

19.   W art. 53 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do  Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

20.   Artykuł 54 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

                                                                      „Art. 54                                                   

---------             Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Obligacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

Ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO wchodzą w życie z dniem  ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.