Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 1)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

I.               Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva Investors FIO:

1.     Art. 35 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.

II.             Uchwałą Nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.     Art. 43   Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1.              Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, które w skali roku wynosi maksymalnie

a)     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2.              Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

3.              Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,--------------------------------------------------------------

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,----------------------------------------------------------------

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4.              Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)    w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)    w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5.              Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6.              Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7.              Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

2.     Art. 52 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.---------------------------------------------------------------------

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     1,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym, określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne i powiększona o 0,5% marży w skali roku. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, powiększonej o 0,5% marży w skali roku, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +0,5%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększonego o 0,5% marży w skali roku

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny powiększonej o 0,5% marży w skali roku, do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) + 0,5%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)         w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu –w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)         w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)         w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)         w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Obligacji oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Obligacji w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6.     Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7.     Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

3.     Art. 61 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     2,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym, określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne i powiększona o 1,25% marży w skali roku. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M, z danego Dnia Wyceny, powiększonej o 1,25% marży w skali roku, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +1,25%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększonego o 1,25% marzy w skali roku

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny powiększonej o 0,50% marży w skali roku, do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +1,25%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)                                                                                                                                                                                                             jest dodatnia,

b)                                                                                                                                                                                                             przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:---------------------------------------------------------------------------------

a)       prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)      prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)       prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)      prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)       wynagrodzenie Depozytariusza,

f)       związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)      podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)      ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)        druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)        likwidacji Funduszu,

k)      wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w    następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

4.     Art. 70 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     2,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 -wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne i powiększona o 1,75% marży w skali roku. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, powiększonej o 1,75% marży w skali roku, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +1,75%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększonego o 1,75% marży w skali roku

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny powiększonej o 1,75% marży w skali roku, do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) + 1,75%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w Dniu Wyceny (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4.      Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)         w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)         w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)         w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)         w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

5.      Art. 79 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2.              Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (WZRi / WZR0)) x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU – średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WZRi – wartość WZR w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WZR0 – wartość WZR w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

WZR – modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency, obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

, gdzie:

WIGi – wartość indeksu, który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie (kod ISIN PL9999999995), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

FTSE3Mi  – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym, określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i). Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu WIG nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia WZR w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu.

2c. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia WZR zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. W przypadku likwidacji indeksu WIG do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana wartość indeksu giełdowego spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który to indeks zastąpi indeks WIG.

2e. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość WZR będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny przy użyciu skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, obliczonego poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, do poprzedniej wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2f. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2g. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2h. Z zastrzeżeniem ust. 2i, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2i. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa stopę zwrotu z WZR, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2e.

3.              Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4.              Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5.              Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6.              Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7.              Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

6.      Art. 88 Statutu otrzymuje  następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne i powiększona o 2,5% marży w skali roku. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, powiększonej o 2,5% marży w skali roku, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +2,5%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększonego o 2,5% marży w skali roku

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne Dniem Wyceny (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny powiększonej o 2,5% marży w skali roku do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +2,5%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważony oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważony w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

7.      Art. 98 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (WZRi / WZR0)) x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU – średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WZRi – wartość WZR w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)---------------------------------------------------------------------------------------

WZR0 –wartość WZR w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

WZR – modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu mWIG40 oraz w 10% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency, obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

mWIG40i – wartość indeksu mWIG40 który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie (kod ISIN PL9999999912), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

FTSE3Mi - wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym, określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i). Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu mWIG40 nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia WZR w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu.

2c. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia WZR zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. W przypadku likwidacji indeksu mWIG40 do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana wartość indeksu WIG (kod ISIN PL9999999995), a w przypadku likwidacji indeksu WIG do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana wartość indeksu giełdowego spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który to indeks zastąpi indeks WIG.

2e. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość WZR będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny przy użyciu skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, obliczonego poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, do poprzedniej wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2f. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2g. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2h. Z zastrzeżeniem ust. 2i, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2i. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa stopę zwrotu z WZR, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2e.

3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości: -----------------------------------------------------------------------------------------------

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

8.      Art. 109 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (WZRi / WZR0)) x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU – średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WZRi – wartość WZR w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WZR0 – wartość WZR w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

WZR – modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 45% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG, w 15% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-media, w 15% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-informatyka, w 15% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG.GAMES oraz w 10% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency, obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

WIGi – wartość indeksu WIG, który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie (kod ISIN PL9999999995), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WIG-mediai – wartość indeksu sektorowego WIG-media, który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie i zakwalifikowane do sektora „media” (kod ISIN PL9999999755), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WIG-informatykai – wartość indeksu sektorowego WIG-informatyka, który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie i zakwalifikowane do sektora „informatyka” (kod ISIN PL9999999771), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WIG.GAMESi – wartość indeksu sektorowego WIG.GAMES, który obejmuje spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spełniające kryteria uczestnictwa w tym indeksie, publikowana na podstawie wartości portfela akcji najbardziej płynnych spółek z branży obejmującej producentów i wydawców gier (kod ISIN PL9999998971), określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

FTSE3Mi – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i). Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość któregokolwiek z indeksów: WIG, WIG-media, WIG-informatyka lub WIG.GAMES nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczenia WZR w danym dniu zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość odpowiedniego indeksu.

2c. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. W przypadku likwidacji któregokolwiek z indeksów: WIG-media, WIG-informatyka lub WIG.GAMES do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana w jego miejsce wartość indeksu WIG (kod ISIN PL9999999995), z zastrzeżeniem ust. 2e.

2e. W przypadku likwidacji indeksu WIG do obliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne będzie używana wartość indeksu giełdowego spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który to indeks zastąpi indeks WIG.

2f. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość WZR będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny przy użyciu skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, obliczonego poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, do poprzedniej wartości indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i))/365)

gdzie:

IND(i) – wartość skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne lub skorygowanego indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2g. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2h. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2i. Z zastrzeżeniem ust. 2j, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2j. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa stopę zwrotu z WZR, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2f.

     3. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)      w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

9.      Art. 119 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, które w skali roku wynosi maksymalnie:

a)              3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)              2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)              0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)              0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)              0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału 

 Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

5. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

10.   Art. 141 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.---------------------------------------------------------------------

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     2,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne i powiększona o 1,75% marży w skali roku. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b.W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, powiększonej o 1,75% marży w skali roku, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +1,75%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne powiększonego o 1,75% marży w skali roku

N – dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny powiększonej o 1,75% marży w skali roku do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x ((Wibid3M(i) +1,75%)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. skreślony

4. skreślony

5. skreślony

6. skreślony

7. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

a)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

d)     wynagrodzenie Depozytariusza,

e)     związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

f)      podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

g)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

h)     druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

i)      likwidacji Funduszu,

j)      wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

8. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)      w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)      w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)      w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)      w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

9. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 7, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

11. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 7 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

11.   Art. 153 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     1,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 

3. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0) x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy--

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

4. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie ww. zmiana.

5. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10%.

6. Z zastrzeżeniem ust. 6a, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I i Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

6a. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy jest dodatnia.

7. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

8. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

9. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,---------------------------------------------------------------------------------

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 7 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 7, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

11. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 7 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

12.   Art. 164 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, które w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 3 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

5. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 3 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

13.   Art. 175 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     1,4% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

4. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

5. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

6. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do końca roku kalendarzowego, w którym utworzony został Subfundusz.

7. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10%.

8. Z zastrzeżeniem ust. 8a, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego, w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

8a. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 5.

9. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

10. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

11. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

12. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 9, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

13. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 9 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

14.   Art. 186 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.---------------------------------------------------------------------

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

            WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

4. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid 3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

5. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N  x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

6. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do końca roku kalendarzowego, w którym utworzony został Subfundusz.

7. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10%.

8. Z zastrzeżeniem ust. 8a, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego, w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

8a. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 4 – 5.

9. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,---------------------------------------------------------------------------------

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

10. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych  w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

11. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

12. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 9, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

13. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 9 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

15.   Art. 197 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.---------------------------------------------------------------------

1a. Wynagrodzenie Stałe, naliczane od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, w skali roku wynosi maksymalnie:

a)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)     0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)     0,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.

2. Wynagrodzenie Stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

2a. Na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJUi – WANJU0 x (INDi / IND0))  x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJUi – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, B, I lub Z w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

INDi - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu naliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

IND0 - wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

Indeks Rynku Pieniężnego – indeks FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym określona na dzień wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne. Wartość indeksu obliczana jest przez FTSE International Limited i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).

2b. W przypadku, gdy na dany dzień naliczania rezerwy wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency nie zostanie wyznaczona i opublikowana, do obliczeń zostanie zastosowana ostatnia dostępna wartość tego indeksu powiększona o przyrosty dzienne naliczone wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a poprzednim dniem wyliczenia rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1) 

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące

2c. W przypadku likwidacji indeksu FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency wartość Indeksu Rynku Pieniężnego będzie kalkulowana przez Subfundusz na każdy Dzień Wyceny poprzez doliczanie dziennych przyrostów naliczanych wg stawki Wibid3M z danego Dnia Wyceny do poprzedniej wartości Indeksu Rynku Pieniężnego, zgodnie z następującym wzorem, przy czym wartości zaokrąglane są do czterech miejsc po przecinku:

IND(i) = IND(i-1) + IND(i-1) x N x (Wibid3M(i)/365)

gdzie:

IND(i) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i)

IND(i-1) – wartość Indeksu Rynku Pieniężnego w poprzednim dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

N – liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) a dniem wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i-1)

Wibid3M(i) – wartość w dniu wyliczania rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne (i) stawki Wibid wyznaczanej dla kwotowanych na rynku międzybankowym depozytów w złotych o terminie zapadalności wynoszącym trzy miesiące.

2d. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. W przypadku Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres od dnia wejścia w życie zmiany niniejszego artykułu Statutu do końca roku kalendarzowego, w którym weszła w życie zmiana Statutu, o której mowa powyżej.

2e. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 20%.

2f. Z zastrzeżeniem ust. 2g, Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, I oraz Z. Wynagrodzenie Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2g. Wynagrodzenie Zmienne dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, I lub Z może zostać naliczone dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa za ten sam okres rozliczeniowy spełnia łącznie następujące warunki:

a)     jest dodatnia,

b)     przewyższa wartość Indeksu Rynku Pieniężnego, ustaloną dla tego samego okresu rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2a – 2c.

3. Skreślony.

4. Skreślony.

5. Skreślony.

6. Skreślony.

7. Skreślony.

8. Skreślony.

9. Oprócz Wynagrodzenia z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty:

a)     prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

b)     prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

c)     prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,

d)     prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,

e)     wynagrodzenie Depozytariusza,

f)      związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu oraz Subrejestru,

g)     podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,

h)     ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,

i)      druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,

j)      likwidacji Funduszu,

k)     wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

10. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu według następujących zasad:

a)     w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w całości z Aktywów Subfunduszu;

b)     w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c)     w przypadku kosztów związanych z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d)     w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu, dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy oraz innych Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

11. Koszty, o których mowa w ust. 9 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej wysokości:

a)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. e) i f), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1)    0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2)    sumy kwoty 50 000 zł i 0,04% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10 000 000 zł.

b)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. k), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.

c)    koszty, o których mowa w ust. 9 lit. a)-f) i h)-j), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

      12. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 9, następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.

      13. Koszty działalności Funduszu, w zakresie dotyczącym Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 9 pokrywa Towarzystwo ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia.”

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru  Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 3 marca 2020 r. (DFF-FIO.4022.1.193.2018.DO).

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.