Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 28/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva SFIO:

1.     Art. 46 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości:

a)     0,95% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,60 % średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

2.     Art. 56 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości:

a)     1,5% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     0,90 % średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 3 marca 2020 r. (DFF-FIO.4022.1.192.2018.DO).

Ww. zmiany Statutu Aviva  SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.