Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors  Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors  SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 31/2018 z dnia 18 października 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva Investors  SFIO:

1.     Art. 36 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1.   Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a.     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b.     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

2.     Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

2.Art. 46 ust. 1 i ust. 2 Statut otrzymują następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a.     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b.     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

2.     Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

3.Art. 56 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a.     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b.     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

2.     Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

4.Art. 66 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a.     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b.     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

2.     Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

5. Art. 76 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, maksymalnie do wysokości:

a.     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b.     1,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.

2.Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 16 października 2019 r. (DFF-FIO.4022.1.191.2018.BG).

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.