Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors  Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors  SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 31/2018 z dnia 18 października 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmianę Statutu Aviva Investors  SFIO:

1.         W Art. 4 Statutu:

-           definicja „Jednostka Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz w Aktywach Netto Subfunduszu. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określone w art. 9. O ile z postanowień Statutu nie wynika inaczej, przez używane w Statucie sformułowanie „Jednostka Uczestnictwa” lub jego odpowiednik w liczbie mnogiej, bez wskazywania określonej kategorii, należy przez to rozumieć Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii;”

-           definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników tego Subfunduszu, ustalonej na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu;”

2.       W Art. 5 Statutu dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”

3.       W Art. 9:

- ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa  danego Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

- dodaje się ust. 7 – 10 w następującym brzmieniu:

„7.    Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii:

                                                                   a)      Jednostki Uczestnictwa kategorii A – zbywane przez Fundusz za pośrednictwem Towarzystwa,

                                                                  b)      Jednostki Uczestnictwa kategorii B – zbywane bezpośrednio przez Fundusz.

8. Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa nowej kategorii.

9. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być wymieniane na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, jeżeli Statut lub Prospekt tak stanowi.

10.   Jednostki Uczestnictwa zapisane na Kontach w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, w tym m.in. w postaci dodania ust. 7  począwszy od tego dnia będą posiadać status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

4.       W Art. 10 Statutu:

- w ust. 2 dodaje się lit. h) w następującym brzmieniu:

„h) określenie kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

- dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jedno konto  w Subrejestrze  w danym Subfunduszu. Na jednym koncie mogą być zapisane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.” 

5.       W Art. 17 Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w drodze podziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii będących w posiadaniu Uczestników Subfunduszu w Dniu Wyceny.”

6.       W Art. 19 Statutu dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu:

„W ramach zapisów będą przydzielane  Jednostki Uczestnictwa kategorii A”.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.