Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.       W art. 1 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz w niniejszym Statucie.”

2.       W art. 4 Statutu:

-        definicja „Dystrybutor” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Dystrybutor - Towarzystwo, towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem Funduszu świadczące usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa Funduszu, firma inwestycyjna, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub inne podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji, upoważnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;”

-        definicja „Jednostka Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostka Uczestnictwa - Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz w Aktywach Netto Subfunduszu; Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określone w art. 11. Ilekroć w Statucie używane jest sformułowanie „Jednostka Uczestnictwa” lub jej odpowiednik w liczbie mnogiej, bez wskazywania określonej kategorii, należy przez to rozumieć Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii;”

-        definicja „Ustawa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.);”

-        definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników tego Subfunduszu, ustalonej na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu;”

3.       W art. 8 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------------------

„1. Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii C na jedno wspólne Konto Małżeńskie. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Koncie Małżeńskim.”

4.       W art. 11 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

5.       W art. 11 po ust. 8 Statutu Funduszu dodaje się nowe ust. 9-12 o następującym brzmieniu:

„9. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, różniące się w szczególności wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, opłat manipulacyjnych, sposobem ich zbywania, wysokością minimalnej wpłaty do Subfunduszu, jak również wprowadzeniem przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:

a)           Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które:

– zbywane są przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach, za pośrednictwem Dystrybutorów,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

b)           Jednostki Uczestnictwa kategorii B, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

c)           Jednostki Uczestnictwa kategorii C, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach, wyłącznie w ramach: IKE, IKZE, Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile umowy tworzące te programy tak stanowią,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

d)           Jednostki Uczestnictwa kategorii I, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

e)           Jednostki Uczestnictwa kategorii Z, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– nie podlegają opłacie manipulacyjnej,                                     

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu.

10.   Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa nowej kategorii, innej niż kategoria A, po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa takiej nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

11.   Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być wymieniane na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, jeżeli Statut lub Prospekt tak stanowi.

12.   Wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na Kontach w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, w tym m.in. w postaci dodania ust. 9, począwszy od tego dnia otrzymują status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

6.       W art. 12 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Potwierdzenie zawiera co najmniej:

a)       dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze;

b)      datę wystawienia;

c)       nazwę Funduszu i Subfunduszu;

d)      datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;

e)       podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa, ich wartość oraz wskazanie kategorii zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa;

f)       liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po realizacji ostatniego zlecenia zbycia lub odkupienia.”

7.       W art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subrejestr zawiera w szczególności:

a)       oznaczenie Funduszu i Subfunduszu;

b)      dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze i indywidualny numer konta w Subrejestrze;

c)       określenie kategorii Jednostek Uczestnictwa;

d)      liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika Funduszu;

e)       datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostek Uczestnictwa;

f)       datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi Funduszu za odkupione Jednostki Uczestnictwa;

g)      informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu;

h)      wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa.”

8.       W art. 13 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jedno konto w Subrejestrze w danym Subfunduszu. Na jednym koncie mogą być zapisane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.”

9.       W art. 24 ust. 3 lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) wysokość i częstotliwość wpłat oraz kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane w ramach programu;”

10.   W art. 25 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w drodze podziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii będących w posiadaniu Uczestników Subfunduszu w Dniu Wyceny.”

11.   W art. 27 po ust. 11 Statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:

„12. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”

12.   W art. 28 skreśla się ust. 6 lit. j) Statutu Funduszu

13.   W art. 28 skreśla się ust. 8 Statutu Funduszu

14.   W art. 29 skreśla się ust. 7 Statutu Funduszu

15.   Art. 40 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 40

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka

1.                   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.                   Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a.   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

 2b.   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.                   Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

16.   Art. 41 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie

Art. 41

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

17.   Art. 49 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 49

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

18.   Art. 50 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 50

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

19.   Art. 58 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 58

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

20.   Art. 59 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 59

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

21.   Art. 67 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 67

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

1.    Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.    Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.     Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

22.   Art. 68 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 68

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,---------

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

23.   Art. 76 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 76

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

1.                   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub Z wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.                   Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.                   Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

24.   Art. 77 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 77

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

25.   Art. 85 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 85

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważonego

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

26.   Art. 86 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 86

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważonego

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

27.   Art. 95 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 95

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

28.   Art. 96 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 96

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

29.   Art. 106 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 106

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

30.   Art. 107 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 107

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

31.   Art. 116 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 116

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Europejskich Akcji

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

32.   Art. 117 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 117

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Europejskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,--------

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

33.   Art. 138 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 138

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

34.   Art. 139 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 139

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

35.   Art. 150 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art.150

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

36.   Art. 151 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 151

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

37.   Art. 161 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 161

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

38.   Art. 162 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 162

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

39.   Art. 172 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 172

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.------------

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

40.   Art. 173 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 173

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      2,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      2,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

41.   Art. 183 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 183

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

42.   Art. 184 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 184

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

43.   Art. 194 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 194

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

44.   Art. 195 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 195

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,75% wartości dokonywanej wpłaNa podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.       W art. 1 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz w niniejszym Statucie.”

2.       W art. 4 Statutu:

-        definicja „Dystrybutor” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Dystrybutor - Towarzystwo, towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem Funduszu świadczące usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa Funduszu, firma inwestycyjna, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, krajowy oddział instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub inne podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji, upoważnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, do odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;”

-        definicja „Jednostka Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jednostka Uczestnictwa - Prawo Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz w Aktywach Netto Subfunduszu; Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określone w art. 11. Ilekroć w Statucie używane jest sformułowanie „Jednostka Uczestnictwa” lub jej odpowiednik w liczbie mnogiej, bez wskazywania określonej kategorii, należy przez to rozumieć Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii;”

-        definicja „Ustawa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.);”

-        definicja „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość równa Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników tego Subfunduszu, ustalonej na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu;”

3.       W art. 8 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------------------

„1. Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa, z wyjątkiem Jednostek Uczestnictwa kategorii C na jedno wspólne Konto Małżeńskie. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Koncie Małżeńskim.”

4.       W art. 11 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

5.       W art. 11 po ust. 8 Statutu Funduszu dodaje się nowe ust. 9-12 o następującym brzmieniu:

„9. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, różniące się w szczególności wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, opłat manipulacyjnych, sposobem ich zbywania, wysokością minimalnej wpłaty do Subfunduszu, jak również wprowadzeniem przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa:

a)           Jednostki Uczestnictwa kategorii A, które:

– zbywane są przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach, za pośrednictwem Dystrybutorów,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

b)           Jednostki Uczestnictwa kategorii B, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

c)           Jednostki Uczestnictwa kategorii C, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach, wyłącznie w ramach: IKE, IKZE, Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile umowy tworzące te programy tak stanowią,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

d)           Jednostki Uczestnictwa kategorii I, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu;

e)           Jednostki Uczestnictwa kategorii Z, które:

– zbywane są bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem Dystrybutorów we wszystkich Subfunduszach,

– podlegają wynagrodzeniu Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu,

– nie podlegają opłacie manipulacyjnej,                                     

– podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu.

10.   Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa nowej kategorii, innej niż kategoria A, po cenie zbycia równej cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa takiej nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

11.   Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być wymieniane na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, jeżeli Statut lub Prospekt tak stanowi.

12.   Wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na Kontach w Rejestrze Uczestników Funduszu w dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, w tym m.in. w postaci dodania ust. 9, począwszy od tego dnia otrzymują status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

6.       W art. 12 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Potwierdzenie zawiera co najmniej:

a)       dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze;

b)      datę wystawienia;

c)       nazwę Funduszu i Subfunduszu;

d)      datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;

e)       podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa, ich wartość oraz wskazanie kategorii zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa;

f)       liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po realizacji ostatniego zlecenia zbycia lub odkupienia.”

7.       W art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subrejestr zawiera w szczególności:

a)       oznaczenie Funduszu i Subfunduszu;

b)      dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Subrejestrze i indywidualny numer konta w Subrejestrze;

c)       określenie kategorii Jednostek Uczestnictwa;

d)      liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika Funduszu;

e)       datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostek Uczestnictwa;

f)       datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi Funduszu za odkupione Jednostki Uczestnictwa;

g)      informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu;

h)      wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa.”

8.       W art. 13 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jedno konto w Subrejestrze w danym Subfunduszu. Na jednym koncie mogą być zapisane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.”

9.       W art. 24 ust. 3 lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) wysokość i częstotliwość wpłat oraz kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane w ramach programu;”

10.   W art. 25 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest ustalana w drodze podziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tej kategorii będących w posiadaniu Uczestników Subfunduszu w Dniu Wyceny.”

11.   W art. 27 po ust. 11 Statutu Funduszu dodaje się nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:

„12. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A.”

12.   W art. 28 skreśla się ust. 6 lit. j) Statutu Funduszu

13.   W art. 28 skreśla się ust. 8 Statutu Funduszu

14.   W art. 29 skreśla się ust. 7 Statutu Funduszu

15.   Art. 40 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 40

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka

1.                   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.                   Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a.   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

 2b.   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.                   Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

16.   Art. 41 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie

Art. 41

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

17.   Art. 49 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 49

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

18.   Art. 50 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 50

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      2% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      1% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

19.   Art. 58 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 58

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

20.   Art. 59 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 59

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Kapitał Plus

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

21.   Art. 67 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 67

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

1.    Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.    Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.     Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

22.   Art. 68 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 68

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,---------

e)      0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

23.   Art. 76 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 76

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

1.                   Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B lub Z wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.                   Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.                   Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

24.   Art. 77 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 77

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

25.   Art. 85 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 85

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważonego

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

26.   Art. 86 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 86

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważonego

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

27.   Art. 95 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 95

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

28.   Art. 96 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 96

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)      2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

29.   Art. 106 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 106

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

30.   Art. 107 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 107

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

31.   Art. 116 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 116

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Europejskich Akcji

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

32.   Art. 117 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 117

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Europejskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,--------

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

33.   Art. 138 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 138

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

34.   Art. 139 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 139

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      3,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

35.   Art. 150 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art.150

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

36.   Art. 151 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 151

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

37.   Art. 161 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 161

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

38.   Art. 162 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 162

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      4,5% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     2,25% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

39.   Art. 172 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 172

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.------------

3. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

40.   Art. 173 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 173

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      2,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     2,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      2,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

41.   Art. 183 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 183

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

42.   Art. 184 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 184

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

43.   Art. 194 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 194

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy

1.       Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz B wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2.       Minimalna wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 0,01 zł (1 grosz).

2a. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I wynosi 5.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2b. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 500.000.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

3.       Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty.”

44.   Art. 195 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Art. 195

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Dochodowy

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż:

a)      1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

b)     1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,

c)      1,5% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C,

d)     0,75% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r. ty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

e)      0,0% wartości dokonywanej wpłaty – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 czerwca 2020 r.