Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8  pkt 1)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 95 -  „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

Uchwałą Nr 30/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

I.                    Art. 45 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

2. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w ramach limitu, o którym mowa w art. 47 ust. 1, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych instrumentów dłużnych.

3. Ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych instrumentów dłużnych służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym będzie obejmowała:

a) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych;

b) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;

c) ocenę sytuacji gospodarczej kraju emitującego dłużne papiery wartościowe;

d) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej dłużnych papierów wartościowych;

e) ocenę możliwości wzrostu cen dłużnych papierów wartościowych;

f) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

g) ocenę ryzyka braku płynności dłużnych papierów wartościowych oraz zmienności ich cen;

h) ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

i) ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h) w zakresie ich zgodności ze strategią inwestycyjną Subfunduszu.”

II.                  Art. 47 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, będzie nie niższa niż 60% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 12 stycznia 2021 r.