Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty" z dniem  1 maja 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje o dokonaniu w dniu 1 maja 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1.    Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.    W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)     W pkt 2.1.4 lit.e)  zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,06% w skali roku.”

2)     W pkt 2.2.4. lit. e) zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,12% w skali roku.”

3)     W pkt 2.3.4. lit. e) zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,18% w skali roku.”

4)     W pkt 2.4.4. lit. e) zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,12% w skali roku.”

5)     W pkt 2.5.4. lit. e) zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,18% w skali roku.”

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.