Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK", z dnia 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva  SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva  SFIO PPK:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)    Dodaje się pkt 9) w brzmieniu: „Aviva PPK 2065”,

b)    zaktualizowana została data wydania prospektu.

2.     W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

1)    w pkt 1.6) lit.e) dodaje się co następuje:

„Dyspozycja Zamiany, w wyniku której ma nastąpić zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva PPK 2065, może zostać złożona zbyciu przez ten Subfundusz pierwszych Jednostek Uczestnictwa w wyniku zawarcia Umowy o prowadzenie PPK. O rozpoczęciu przyjmowania dyspozycji Zamiany Towarzystwo poinformuje w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.”

2)    w pkt. 1.11 zmienia się Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

3)    w pkt: 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1,2.4.1,2.5.1,2.6.1,2.7.1 i 2.8.1 skreśla się dotychczasowe pkt 1) i 2), a tym samym zmienia się numeracja dotychczasowych punktów,

4)    w pkt: 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1,2.4.1,2.5.1,2.6.1,2.7.1 i 2.8.1 w akapicie „Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:” w pkt 1) lit.n) otrzymuje następujące brzmienie:

“Wielka Brytania - LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market).”

5)    w pkt: 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1,2.4.1,2.5.1,2.6.1,2.7.1 i 2.8.1 w akapicie: „Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie:” pkt 14) otrzymuje następujące brzmienie:

“Wielka Brytania – LSE (London Stock Exchange: Main Market, AIM – Alternative Investment Market, ISM – International Securities Market, PSM – Professional Securities Market), CE Liffe Futures, ICF-ICE Futures Europe Financials, Intercontinental Exchange Inc.”

6)    w pkt 2.1.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie „”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,25%.”,

7)    w pkt 2.2.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

           - dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”

     8)    w pkt 2.3.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”,

9)         w pkt 2.4.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”

10)       w pkt 2.5.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”,

11)       w pkt 2.6.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”

12)       w pkt 2.7.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”

13)       w pkt 2.8.4. lit e):

- skreśla się sformułowanie ”Do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie Towarzystwo nie pobiera Wynagrodzenia Stałego.”

- dodaje się sformułowanie „Wg. Stanu na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia Stałego wynosi 0,40%.”

14)  dodaje się pkt 2.9. Aviva PPK 2065.

3.     Zmienia się Statut Aviva  SFIO PPK w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva SFIO PPK  z dnia 1 stycznia 2021 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.