Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva  SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje o dokonaniu w dniu 7 kwietnia 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva  SFIO:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku,  w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 25 lutego 2019 roku, w dniu 31 maja 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, a następnie w dniu 7 kwietnia 2020 roku.”

2.         W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6) zmienia się co następuje:

a)     lit. a) ppkt 2) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

b) lit.b) ppkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest możliwa z zastrzeżeniem zdania następnego.”

c) lit. c) zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Konwersja jest realizowana w piątym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, Konwersja jest realizowana w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu przez Fundusz należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

3.   Zmienia się Statut Aviva SFIO w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva SFIO z dnia 7 kwietnia 2020 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.