Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje o dokonaniu w dniu 7 kwietnia  2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)     zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku. w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku,  w dniu 21 maja 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, a następnie w dniu 7 kwietnia 2020 r.”

.

2.     W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6) zmienia się co następuje:

a)     lit.a) ppkt 2) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Funduszu, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

b)     lit.b) pkt 1) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

c)     lit.c) zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, Konwersja jest realizowana w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu przez Fundusz należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

3.   Zmienia się Statut Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu  z dnia 7 kwietnia 2020 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.