Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny  Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK", z dnia 7 lipca 2020 r. (w tym aktualizacja roczna).

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, informuje o dokonaniu w dniu 7 lipca 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO PPK:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

1)    W pkt 1 zmieniono adres poczty elektronicznej,

2)    W pkt 4 uwzględniono aktualne dane finansowe Towarzystwa,

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszu” w pkt 2 zaktualizowano dane finansowe Subfunduszy w ppkt:

1)    2.1.5 lit. a;

2)    2.2.5. lit. a;

3)    2.3.5. lit. a;

4)    2.4.5. lit. a;

5)    2.5.5. lit. a;

6)    2.6.5.lit. a;

7)    2.7.5. lit. a;

8)    2.8.5. lit. a

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.