Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva  SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, informuje o dokonaniu w dniu 7 kwietnia 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva  SFIO PPK:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)     zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 roku, zaktualizowany w dniu 25 października 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, a następnie w dniu 7 kwietnia 2020 r.”

2.     W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6) zmienia się co następuje:

a)     lit. a) zdanie czwarte otrzymuje następujące brzmienie:

„Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpiło uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat do PPK, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

b)     lit. b) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Obsługującego ważnego zlecenia odkupienia dotyczącego Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu przy czym okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest możliwa.”

c)     lit. e) zdanie siódme otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Obsługujący otrzymał ważne zlecenie Zamiany przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, Zamiana jest realizowana w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu przez Fundusz należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.”

3.     Zmienia się Statut Aviva  SFIO PPK w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva SFIO PPK  z dnia 7 kwietnia 2020 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.