Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 7 kwietnia  2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 21 grudnia 2018 roku, w dniu 1 stycznia 2019 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w dniu 31 maja 2019 roku, w dniu 1 stycznia 2020 roku, a następnie w dniu 7 kwietnia 2020 r.”

2.   W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6) zmienia się co następuje:

a)     lit. a) ppkt 2) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa z zastrzeżeniem zdania następnego.”

b)      lit. b) ppkt 1) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą  wpisania do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem,
że w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu należytej staranności realizacja zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest możliwa z zastrzeżeniem zdania następnego.”

c)     lit. c) zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, Konwersja jest realizowana w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu przez Fundusz należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa z zastrzeżeniem zdania następnego.”

d)     w lit.c) skreśla się następujące zdanie:

„Fundusz dołoży należytej staranności aby Konwersja zrealizowana została w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.”

e)     lit. e)  zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie, przy czym w okresie obowiązywania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie, Zamiana jest realizowana w najbliższym Dniu Wyceny, w którym przy dołożeniu przez Fundusz należytej staranności realizacja zlecenia jest możliwa, z zastrzeżeniem zdania następnego.”

f)      w lit.e) skreśla się następujące zdanie:

„Fundusz dołoży należytej staranności aby Zamiana zrealizowana została w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie.”

3.   Zmienia się Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 7 kwietnia 2020 r.” zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.