Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek" z dniem  1 maja 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dużych Spółek („Aviva Investors SFIO Dużych Spółek”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1655, informuje o dokonaniu w dniu 1 maja 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Dużych Spółek:

1.    Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.    W Rozdziale III „Dane o funduszu” w pkt 1.16 lit. e) na końcu dodaje się sformułowanie w następującym brzmieniu:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 0,18% w skali roku.”

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.