Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty" z dniem  1 maja 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 1 maja 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.    Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.    W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)     W pkt 2.1.4 lit.e)  sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,06% w skali roku.”

2)     W pkt 2.2.4. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,07% w skali roku.”

3)     W pkt : 2.3.4. lit. e), 2.4.4. lit.e), 2.5.4. lit.e), 2.7.4.lit.e), 2.10.5.lit.e), 2.11.4.lit.e), 2.12.4.lit.e),2.15.4.lit.e)  sformułowanie w brzmieniu „Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,00% w skali roku.” skreśla się,

4)     W pkt 2.6.4. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,08% w skali roku.”

5)     W pkt 2.8.5. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,08% w skali roku.”

6)     W pkt 2.9.4. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,08% w skali roku.”

7)     W pkt 2.13.4. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,07% w skali roku.”

8)     W pkt 2.14.4. lit. e) sformułowanie na końcu otrzymuje następujące brzmienie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wynosi 0,06% w skali roku.”

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.