Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 18 listopada 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 18 listopada  2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.      W Rozdziale I  „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” w pkt 3 zmieniono nazwę organu, który wydał  rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r.

3.      W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)     W pkt 2.1. „Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka”:

- zmienia się pkt 2.1.4. lit. b. tiret drugie,

- zmienia się pkt 2.1.5 lit.b zapis pod wykresem,

2)     W pkt 2.2. „Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny”:

- zmienia się pkt 2.2.4. lit. b i lit. d,

- zmienia się pkt 2.2.5. lit. a i lit. b,

3)     W pkt 2.4. „Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania”:

- zmienia się pkt 2.4.4. lit. b, lit. d i lit. e,

- zmienia się pkt 2.4.5. lit. a i lit. b.,

4)     W pkt 2.5. „Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony”:

- zmienia się pkt 2.5.4. lit. b, lit. d i lit. e,

- zmienia się pkt 2.5.5. lit. a i lit. b.,

5)     W pkt 2.6. „Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji”:

- zmienia się pkt 2.6.4. lit. b, lit. d i lit. e,

- zmienia się pkt 2.6.5. lit. b.,

6)     W pkt 2.8 „Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek”:

- zmienia się pkt 2.8.5. lit. b, lit. d i lit. e,

- zmienia się pkt 2.8.6. lit. b,

7)     W pkt 2.9 „Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii”:

- zmienia się pkt 2.9.5. lit. b, lit. d i lit. e,

- zmienia się pkt 2.9.6. lit. b,

8)     W pkt 2.12 „Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji”:

- zmienia się pkt 2.12.5. lit. b  i lit. e,

- zmienia się pkt 2.12.6. lit. a i lit. b,

9)     W 2.13. „Subfundusz Aviva Investors Obligacji  Dynamiczny”:

- zmienia się pkt 2.13.4. lit. b  i lit. e,

- zmienia się pkt 2.13.5. lit. b,

10)  W pkt 2.14 „Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych”:

- zmienia się pkt 2.14.4. lit. b  i lit .e,

- zmienia się pkt 2.14.5. lit. b,

11)  W pkt 2.15. „Subfundusz Aviva Investors Dochodowy”:

- zmienia się pkt 2.15.4. lit. b, lit. d  i lit. e,

- zmienia się pkt 2.15.5. lit. a i lit. b.

4.      W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” pkt 2 aktualizuję się listę podmiotów i danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.