Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono:

- datę aktualizacji prospektu.

2.      W Rozdziale III DANE O FUNDUSZU w pkt 2.12.2 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lit. a:

- pkt 7 skreśla się,

- zmienia się numerację pozostałych punktów.

3.      Zmienia się Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 1 stycznia 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.