Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje o dokonaniu w dniu 6 października 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

W pkt 1 zmieniono adres poczty elektronicznej.

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)    Zmieniono pkt 1.3. lit.a),

2)    w pkt 1.6) dokonano zmian w:

- lit. a) „zbywania jednostek uczestnictwa” pkt.1) i 2),

- lit. b) „odkupywania jednostek uczestnictwa” pkt 2),

- lit c) „konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”);

- lit. e) „spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa” pkt 1)-2);

3)    w pkt 1.16 zmieniono lit. b) i e)

4)    w pkt 1.17 zmieniono lit.b).

4.     W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” zaktualizowano pkt 4 i 5.

5.     Zaktualizowano definicje w Rozdziale VII.

6.     Zmieniono  Statut Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu w zakresie określonym w ogłoszeniach o zmianie Statutu Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu z dnia 6 lipca 2020 r. i 6 października  2020 r.  zamieszczonych na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.