Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva  SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva  SFIO PPK:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)     zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 roku, zaktualizowany w dniu 25 października 2019 roku, a następnie w dniu 1 stycznia 2020 roku.”

2.   W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

„Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) („Rozporządzenie SFTR”)

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia SFTR przekazuje się Uczestnikom Funduszu następujące informacje.

1.          Dokonując lokat Aktywów, poszczególne subfundusze wydzielone w ramach Funduszu:

a)      będą stosowały Transakcje Finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych („TFUPW”),

b)      nie będą stosować transakcji typu swap przychodu całkowitego.

2.          Ogólny opis TFUPW i uzasadnienie ich stosowania

Fundusz może dokonywać następujących TFUPW:

a)      transakcje buy-sell back i sell-buy back, których przedmiotem są papiery wartościowe,

b)      transakcje repo i reverse repo, których przedmiotem są papiery wartościowe.

Transakcja zwrotna kupno - sprzedaż „buy - sell back” lub transakcja zwrotna sprzedaż - kupno „sell - buy back” oznacza transakcję, w której Fundusz kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup papierów wartościowych lub takich gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym terminie; dla Funduszu kupującego papiery wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla Funduszu sprzedającego takie papiery lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową transakcji repo, to jest umową z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ani umową transakcji reverse repo, to jest umową z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.

Transakcja repo (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez którą Fundusz przenosi na drugą stronę papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych papierów, przy czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego papieru wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych papierów wartościowych, o tych samych cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został ustalony lub zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla Funduszu sprzedającego papiery wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu – transakcja repo, natomiast dla Funduszu kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu – transakcja reverse repo.

Celem zawierania TFUPW jest realizacja celu inwestycyjnego danego Subfunduszu określonego w Statucie, w szczególności zawieranie TFUPW ma na celu bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji.

3.          Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW

a.          Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji.

Przedmiotem TFUPW mogą być dłużne papiery wartościowe.

b.          Maksymalny odsetek Aktywów Subfunduszu, które mogą być przedmiotem tych transakcji.

Maksymalny odsetek Aktywów Subfunduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

c.           Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji.

Towarzystwo szacuje, że:

a)          przedmiotem TFUPW typu transakcje buy-sell back i sell-buy back będzie do 30%  Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,

b)          przedmiotem TFUPW typu transakcje repo i reverse repo będzie do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

4.          Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy)

Przy dokonywaniu lokat poprzez zawieranie TFUPW Fundusz bierze się pod uwagę kryteria doboru lokat właściwe dla danego papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy płynności, jak i kryteria właściwe dla oceny kredytowej kontrahenta.

Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW będą podmioty z siedzibą w krajach należących do OECD, w Państwach Członkowskich nienależących do OECD oraz w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.          Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń

Akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne oraz dłużne papiery wartościowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Dłużne papiery wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie TFUPW będą miały termin zapadalności nie dłuższy niż 15 lat.

Nie przewiduje się szczegółowych zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie.

6.          Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające

Wycena zabezpieczeń ustalana jest według wartości godziwej, ustalanej zgodnie z zasadami wyceny określonymi w Prospekcie, w oparciu o postanowienia umów z kontrpartnerami transakcji, jeżeli przewidują one postanowienia szczegółowe. Fundusz stosuje codzienną aktualizację wyceny wartości zabezpieczeń oraz depozytów zabezpieczających. Fundusz stosuje codzienną aktualizację wyceny wartości zabezpieczeń oraz depozytów zabezpieczających.

7.          Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń

Z TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka:

1)          ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen papierów wartościowych wynikających z ogólnych tendencji rynkowych panujących w kraju i na świecie. W szczególności należy liczyć się z możliwością wystąpienia okresowych spadków cen papierów wartościowych, czego następstwem będzie obniżenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa;

2)          ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego lub podmiotu, na bazie którego został wyemitowany instrument finansowy związane z brakiem możliwości wypełnienia przez niego przyjętych zobowiązań lub zagrożeniem wystąpienia takiej sytuacji, a także wynikające z pogorszenia się kondycji finansowej emitenta, w tym obniżenia ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu;

3)          ryzyko operacyjne związane z poniesieniem przez Fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów Towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze stosowanych w imieniu Funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny;

4)          ryzyko płynności – wynika z możliwości wystąpienia sytuacji, w której ze względu na niskie obroty danym papierem wartościowym nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem tych papierów wartościowych bez znaczącego wpływu na jego cenę;

5)          ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności przez Depozytariusza lub subdepozytariusza mogą wystąpić okresowe ograniczenia możliwości swobodnego dysponowania częścią lub całością Aktywów Subfunduszu;

6)          ryzyko prawne – ryzyko to przejawia się w możliwości zmian otoczenia prawnego, w którym działa Fundusz, na które Fundusz nie ma wpływu. W związku ze zmiennością otoczenia prawnego, w tym przepisów podatkowych, istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian prawnych skutkujących pogorszeniem sytuacji Uczestników Funduszu. Dodatkowo ryzyko prawne wiąże się również z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi w obcych jurysdykcjach inaczej określających prawa i obowiązki stron transakcji w zakresie transakcji;

7)          ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – ryzyko to istnieje, gdy kontrahent subfunduszu działającego w ramach Funduszu ponownie używa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji i dojdzie do sytuacji, w której kontrahent nie odzyska tych papierów wartościowych w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji zawartej z Funduszem;

8)          ryzyko stosowania dźwigni finansowej – ponowne wykorzystanie papierów wartościowych przyjętych jako zabezpieczenie transakcji powoduje zwiększenie dźwigni finansowej, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków albo strat z transakcji.

8.          Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u depozytariusza Funduszu)

Aktywa podlegające TFUPW przechowywane są przez Depozytariusza.

9.          Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń

Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia SFTR oraz przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej poszczególnych subfunduszy w ramach Funduszu, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

10.       Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez TFUPW jest przekazywany do Funduszu, a także opis kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. „agent lender”), wraz ze wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Funduszu.

Koszty lub opłaty związane z TFUPW, w szczególności prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty transakcyjne, są pokrywane przez Subfundusz bezpośrednio.”