Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek", z dnia 10 marca 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dużych Spółek  („Aviva Investors SFIO Dużych Spółek”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1655, informuje o dokonaniu w dniu 10 marca 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Dużych Spółek:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.      W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”:

- pkt 7 lit. c Portfel instrumentów udziałowych otrzymuje następujące brzmienie:

*                  Rafał Janczyk

*                  Dawid Frączek

*                  Marek Kaźmierczak

*                  Piotr Friebe

- w pkt 9 lit. a  nazwę Aviva Investors Obligacji zastępuje się nazwą Aviva Investors Obligacji Globalny,

- w pkt 9 lit. e dodaje się: Aviva PPK 2065.

3.      W Rozdziale VI „Informacje dodatkowe” dodano pkt 5 zatytułowany:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, Towarzystwo przekazuje następujące informacje:”

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.