Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji  Prospektu informacyjnego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 1 stycznia 2022 roku.

Informujemy, że w dniu 1 stycznia  2022 roku zostały dokonane następujące zmiany Prospektu informacyjnego Funduszu „Aviva Investors  Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji Prospektu.

2.      W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”  pkt 7 lit.b  „ Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:” otrzymuje następujące brzmienie:

Teresa Godinho - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Petros Papanikolaou - Członek Rady Nadzorczej

Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej.

3.      W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 2 „Dane o Subfunduszach”:

1)     Zmieniono: ppkt 2.3.4 lit.e pkt 1); 2.4.4 lit.e pkt 1);2.5.4.lit.e pkt 1); 2.6.4. lit.e pkt 1), 2.7.4.lit.e pkt 1); 2.8.5.lit. e pkt 1);2.9.4.lit.e pkt 1); 2.10.5 lit.e pkt 1); 2.11.4 lit.e pkt 1); 2.11.4.lit.e pkt 1); 2.12.4 lit.e pkt 1);

2)     Zmieniono ppkt 2.9.5. lit. c pkt 4 i 5;

3)     Zmieniono ppkt 2.14.5 lit. c pkt 3 i 4.

4.      Zmienia się   Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 1 stycznia 2022 r.  zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl